Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£C6 VERSCHILLENDE SOORTEN

. De eerstgenoemde zoort van Maagpyn wordt over het algemeen beter gekend en geneezen dan de andere, dewyl zy als met den vinger wordt aangeweezen, door de algemeene zwakheid der vezelen , de bleekheid van bet gezicht, de kwaade fpysverteering , de Iteeds befpeurbaare overblyfzels van kwalyk verteerde ipyzen, die, in de Maag, ophoopingen van flym , bedorven gal le of fcherp zuur, veroorzaaken. Waar uit volgt, dat deeze zoort van Lyders bykans geenerleye fpyzen kunnen verdraagen; dat zy, naden eeten, eene drukking in de Maag befpeuren, misfelyk worden, en dikwyls al het genuttigde wederom overgeeven, en dat zy zich doorgaans best bevinden wanneer de Maag geheel ledig is , waar van meestal het tegendeel by de Lyders der tweede zoort plaats grypt. De geneezing deezer kwaal wordt voornaamelyk volbragt door ontlediging der Maag en verfterking van dezelve, zo wel als van het geheele lichaam: waarom ook bittere Geneesmiddelen, beweeging, en een fchraale dieet, in dit geval zo heilzaam en noodzaaklyk zyn. Doch ik zal my thans hier over, dewyl de zaak overbekend is, niet verder uitlaaten.

De tweede zoort van Maagpyn, die voortkomt uit eene vermeerderde prikkelbaarheid der vezelen en eene te groote gevoeligheid der Maagzenuwen, is veel minder bekend dan de voorige; waarom ik wat naauwkeuriger over dezelve zal handelen. Deeze Ziekte komt voornaamlyk voor by fterke Landlieden, of ten minften by de zodanigen, wier gezonde honger, kragtige ipysverteering, weigekleurd gezicht, en werkzaam leven, geene zwakheid der Maagvezelen doet vermoeden. Een te gefpannen en te gevoelig weefzel der vezelen is de voorbefchikkende oorzaak (Caufa Prwgumenci) van dit ongemak.

Deeze ongefieldheid begint niet met een geweldige pyn, maar eerder met eene onaangenaame nyping en drukking m den omtrek der Maag, die eene groote neerflagtigheid des gemoeds veroorzaakt: ook zomwylen fchynt de pyn haare zitplaats in den rug te neemen, tegenover de Maag, en verwekt een gevoel als van een daar drukkenden knobbel, 't geen zommige Lyders dan ligt doet gelooven, dat zy eene verharding m het Pancreas hebben. By het toeneemen der kwaaie gaat zy vergezeld met fteekingen, die zich tot in de borst en rug verlpreiden: thans zoeken de Lyders gaarne een ftillen hoek, drukken met verligting de

plaats

Sluiten