Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN MAAGPYN. 507

plaats van den Maagmond, zitten of liggen gaarne voorover gekromd: kunnen zy dit in een gezelfchap niet doen, zo ftaan zy ten minflen gaarne voorover gebukt, met eene beklemde houding. Zyn de aanvallen allengskens geweldig geworden, dan komen zy aan met hitte, angst, zweet des aangezichts; waar by zich misfelykheid voegt, die wel eens in uitbraaking van alles wat in de Maag is overgaat , 't geen zomwylen eene merklyke verligting voor eenigen tyd veroorzaakt. De aanval kan uuren en dagen lang uitgefteld worden, door het meer dan gewoon nutti-" gen van fpyzen, en door eenig verzachtend geneesmiddel. Daarentegen zyn de aanvallen doorgaans hevigst na den middag, na de verteering der fpyzen, en duuren tot aan den tyd van het avondmaal, wanneer eene nieuwe opvulling der Maag wederom verligting geeft. Door lichaamlyke beweeging wordt de kwaal doorgaans erger, en verheft zich door wandelen, ryden, enz. Buitendien zyn "er nog twee oorzaaken , die veel toebrengen tot het ontftaan en verergeren van dit ongemak: te weeten , in de eerfte plaats , alle onaangetiaaïne gemoedsaandoeningen , en, ten tweeden, zuure fpyzen en dranken, vooral buiten den tyd van het middagmaal genomen ; als zuure wynen , zwaare belegene ligt in fcherp zuur overgaande bieren, overmaat van boomvruchten, enz. al is het dat de Lyder anders niet aan een overmaatig maagzuur onderhevig was. .

Een recht ingewortelde Maagpyn van deeze zoort is altoos bezwaarlyk te geneezen, en komt ligt wederom. Hoe meer de kwaal verouderd is, des te pynlyker en menigvuldiger worden de aanvallen. Doch is het ongemak nog in zyn begin, dan kan men het gemaklyk ftuiten, door middel van een goeden leefregel, en de noodige geneesmiddelen. Wanneer het ingeworteld ongemak eene buitenpewoone prikkelbaarheid van het geheele lichaam, en van den geest, heeft te wege gebragt, waar mede dan doorgaans eene hypochondrifche lichaamsgefteldheid verbonden is, wordt de geneeswyze zo veel te langduuriger en zwaarder. Zo de Maag der Lyderen tot het verzamelen van Maagzuur overhelt, is de geneezing zwaarder dan anders. Zo ras de gewoone aanval na den eeten laater komt, en eindelyk uitblyft, begint 'er hoop tot eene gelukkige herItelling te komen.

Wat de Geneeswyze deezer kwaaie betreft, dewyl de in de Maag voorhanden zynde zuure en gallige fcherp:

ten,

Sluiten