Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de huishouding van den kever. 5U

de huishouding van den bever; strekkende tot wederlegging van verscheide byzonderheden , dit dier betreffende , verkeerdlyk in vroegere berigten daar aan toegeschreeven.

(Ontleend uit Mr. hearnes Joumey from Hudfons Bay t» the Northern Ocean.)

(Vervolg en Slot van bl. 477.)

Tc ontkennen, dat de Bevers eene vry groote maate van fchranderheid bezitten en betoonen, zou in my even ongerymd weezen, als het in die Schryvers is, die denken aan deeze Dieren niet te veel te kunnen fchenken. Ik wil den Beveren gaarne met eene volle maate wat hun toekomt toemeeten. Maar het is onmogelyk voor iemand te begrypen , hoe, of door welke middelen, een iBever, wiens volle hoogte, als hy overeinde ftaat, niet cboven de twee en een halve voet is, of drie voeten ten alierhoogften , en wiens voorpooten niet breeder zyn dan leen Engelsch Halfkroons ftuk, „ ftaaken, zo dik als een :„ mans ^been , drie of vier voeten diep in den grond

)), dryft." Dat zy „ deeze ftaaken met dunne takken

doorvlegten," is even ongegrond Dat zy „ den binnen-

„ kant hunner wooningen met een mengzel van modder „ en ftroo bepleisteren, met modder en fteenen op hunne „ ftaarten gelaaden zwemmen," is nog ongelooffyker.

De gedaante en grootte van dit Dier laat hem, ondanks alle aan 't zelve toegekende fchranderheid, niet toe, al zulke bedryven te volvoeren; en het zou even onmogelyk weeisen voor een' Bever, om zyn Staart als een troffel te gebruiken, dan alleen op den vlakken grond, waar hy gaat, als het zou zyn voor Sir james thornhill , om het verwelfzei van St. Paulus Kerk te befchilderen zonder fteiijering. De geledingen van hun Staart laaten niet toe, Jat zy denzelven immer over hun rug brengen: natuuriyk langt dezelve nederwaards ; en het is niet dan met vry i/eel moeite, dat zy het ileepen van den ftaart op den grond beletten. Dit het geval zynde, kunnen zy niet recht over:inde zitten , gelyk een Eekhoorn , 't welk hun gewoon postuur is, (inzonderheid als zy eeten , of zich reinigen,

ge-

Sluiten