Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gO J. BLAUW

Gedeputeerdens, en wat daaromtrent ten zynen opzigté voorviel. Van het deel, 't geen hy nam in 't ge¬

beurde op den 22 January , en zyn gevoelen deswegen,

als mede over de toen gevolgde maatregelen. Van

zyn vertrek na Parys. Van zyne beftemming na

Straatsburg, en het nederleggen zyner Bediening als

Envoye Extraordinair aan het Hof van Weenen.

Hoe hy, eindelyk, zints de gebeurtenis van 12 Juny, zich van de behandeling van alle Staatsbelangen onthouden heeft.

Dit alles zeer beknopt voorgedraagen hebbende, luidt het flot, 't geen wy affchryven. „ Heb ik intusfchen, „ Burgers Directeurs! zodanig gedagt, gefchreeven en „ gehandeld in het midden der Staatsberoeringen , ik agt „ my aan myn Vaderland, aan my zelf, aan myne eere, „ aan myne ftaatkundige gevoelens, verpligt in het open„ baar te verklaaren, dat ik, na dat alle de ftukken, die „ betrekking hebben tot den dag van den 12 Juny, door „ my bedaa'rdlyk zyn geleezeu en overwoogen, na dat ik „ byzonder onder het ooge gekreegen heb de depêche „ van het Inconftitutioneelè Bewind, aan den Minister buis „ gefchreeven, waar in de Leden van dat Bewind liever , de Hoofden van eene zogenaamde uitfluitende Faétie, ', dan de eerfte Magiftraatsperfoonen van een vry en „ deugdzaam Volk begeerden te zyn, dat ik, zeg ik, my „ volkomen overtuigd heb, dat de Revolutie van 12 Ju„ ny voor 's Lands waare Vryheid , rust en zekerheid, „ ten allerhoogften noodzaaklyk was, en dat dezelve moet „ aangezien en gehouden worden als een gevolg van de „ gebeurtenis van 22 January, welke ik op alle mogely„ ke wyze heb tragten voor te komen.

„ Ik maak, dieshalven, nog minder zwaarigheid te verklaaren, dat ik het tydftip, waar op het Volk plegtig is opgeroepen geworden, om op eene wettige wyze „ deszelfs Reprefentanten te kiezen , als een allergezegendst en gelukkigst Evenement voor de Bataaffche „ Natie, heb befchouwd, en dat ik my, met alle waare „ Vrienden der Vryheid, verblyde, dat op de puinhoo„ pen van onwilligheid , onregtvaardigheid , willekeur , „ heerschzugt, eigenbelang, wanorde, dwaasheid en re. „ geeringloosheid, gevestigd is een Conrtitutioneel Wetgeevend Lichaam'en een Uitvoerend Bewind, welke in \, derzelver hoog Beftuur tot een rigtfnoer fchynen aan-

» ge-

Sluiten