is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiag le vaillant's

„ daaromtrent genoegzaam om alle onze verwondering op

„ te wekken. , _,... , ' '',

„ De mensch heeft, in de verfchillende landen van „ den aardbodem, verfcheiden foorten van dieren weeten te temmen, mak te maaken, tot zynen dienst te ' bekwaamen, tot een huislyk leeven te gewennen, tot " zyne gebruiken te buigen, maar ik ben overtuigd, dat ' 'er nog veele andere zyn , welke hy zich eigen zou ,, kunnen maaken, en onder dat getal reken ik de Zebra en de Kuzyga, die door hunne kragt, hunne ichoonheid van hair, voor hem eene zo fchatbaare als fraaije

" aanwinning zouden weezen." Over deeze aanwinst

weidt vaillant breeder uit, en laat 'er eene algemeene aanmerking opvolgen, van deezen, veelen beichaamenden, inhoud: „ De gevolgtrekkingen, welke uit deeze aanmerkingen voortvloeijen, zullen ongetwyfeld als wonderfpreuken uitgekreeten worden door eene zekere foort van ge" leerden, die het gemaklyk [gemaklyker] vindt over de zaaken maar zo los uitfpraak te doen, dan dezelve wel " te onderzoeken. Met twee of drie groote beginzelen van " eene gewaande Wysbegeertc, en eenige klinkende en " gebiedende woorden, werpt men in eens de ondervm" Sin" door ommegang met de zaaken verkreegene " waarneemingen op de plaats zelve gedaan, omverre.

Men vormt zich een itelzel in zyne kamer, men maakt " zyne voovoordeelen tot ftelregels; zy doorloopen eenen " kring van vleijers en aanhangelingen, die alles, wat " men hun op een' toon van gezag voorpraat, willende " o-elooven, of veinzende te gelooven, de dwaaling aan " nog fterker aanhangelingen overdoen, en ziet daar de • natuur op eene vierde verdieping beoordeeld, om dat " 'er niets op magtfpreuken te antwoorden is, en om dat " in het ftuk van .waarneemingen ligter is te gelooven V dan te twyfelen." t

Dit brenpt hem om te fpreeken van het daadlyk overen invoeren van Dieren uit vreemde Gewesten , en het tim maaken van eenige. Hier geeft hy den Hollanderen \ den welverdienden lof, en kan de Vertaaler , m eene j Aantekening, zich niet wederhouden van beklag over het waarfchynlyk onboetbaar gemis van veele Ihikken, tot fa Natuurlyke Historie behoorende, uit Holland na Fa-\ rvs gevoerd. Het is te hoopen, dat die fchat 'er metj nutloos zal weezen, of verwaarloosd worden, dat het er tlu met