is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44<5 a. h. niemeyer, over de opvoeding.

„ gelegde, kundige en ervarene mannen ... te kunnen „ raadplegen." bly nam daarom voor „ in een Aanhang„ fel niet alleen den Letterkundigen toeltel, dien dé

Schryver zelf by zyn werk heeft gevoegd, uit te ge„ ven; maar tevens het geen daarvan in onze tale is over-

gebragt, zorgvuldig aan te wyzen , en daar by de s, vruchten van onzen Nederlandfchen grond vlytig te „ verzamelen en nauwkeurig op te geven,'" enz. Hy verzoekt daartoe „ op het vriendelykst zyne Landgenoten, „ om hem door de opgave van Letterkundige bydragen, „ tot de onderwerpen, in dit werk behandeld, de behulp» „ zame hand te bieden:" te meer om dat het Aanbangfel allerlaatst zal worden uitgegeven, en hy dus gelegenheid hebben om van de gevraagde hulp een nuttig gebruik te maken. Wy wenfchen hem hierin een goed

gevolg; en oordeelen, met alle onze Landgenooten, hem dank verfchuldigd. te zyn voor de vertaaling Van een Werk, waarvan wy de overige Stukken met verlangen te gemoet zien.

Het Leeven van catharina de II, Keizerin van Rusland. Met Pourtraiten. Uit het Fransch. Te Amjlerdam, by J. Allart, 1798. In gr. 8vo. 373 bl.

Plutarchus nam , naar berigt zyns Leevensbefchryvers, het volgende , als een regel , in agt: „ Hy verheft , zo veel hy kan , de uitmuntende daaden van „groote Mannen; en belangende hunne gebreken, ge„ waagt hy daar van niet, dan voor zo verre dit noodig „ is, om de gelykenis van hun afbeeldzel te bewaaren; „ en hy geeft zich geene moeite om daar van in zyn „ gefchiedverhaal een nauwkeurig verflag te doen; des „ loopt hy 'er ligtkens overheen, lpaarehde, als het ware , de arme menschlyke natuure, uit medelyden met „ derzelver zwakheid, welke hem niet toeliet een geheel „ volmaakt origineel voor den dag te brengen , het geen „ men zou mogen neemen voor een model van volmaakte „ fchoonheid, deugd en wysheid (*)." Veel, ze¬

ker, zou, op deezen Regel, met grond, aan te merken

val-

(*) De Leevens der Doorl. Grieken en- Romeinen onderling vergeleeken, door plutarchus, I D. bl. 46.