Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fi& . bericht van den staat

algemeen bericht van de laatste werkzaamheden der rüomschë geestelykhkid in china , en van den staat van het christendom in dat ryk.

Men fpreekt en Ichryft thans veel over Zendelingen, tot voortplanting van het Christendom onder Heidenfche Volken. Minder bekend zullen by onze Landgenooten de laatfte werkzaamheden der Roomfcbe Geestelykheid in China zyn. Wy willen 'er aan onze Leazers eenig veillag van mededeelen.

& « # -Stilet is noodig,tot het voornoemde einde, een kort bericht van het beroemde Seminarium, reeds in de voorgaande eeuw, te Parys, tot aankweeking van Zendelingen naar afgelegene Volken, opgericht , te laaten voorafgaan.

Tegen het midden der vorige eeuw kwam Pater alexander de rhodês , een Misfionaris van de Jefuiten, uit Tonquin, met de bitterfte klachten over den betreurenswaardigen toeftand der Japanfche Kerk, in Europa te rug. Men had daar alle Europasers verdreven , en getracht den toegang tot dat Land voor altoos onraoogelyk te maaken. Hy vreesde, dat het onmeetelyk Kyk van China zeer ligt het zelfde lot zou ondergaan, en voor de Dienaars van het Euangelie ontoegangelyk worden, byaldien niet in tyds andere maatregelen in 't werk gefteld wierden. Hy was van oordeel, dat men inboorlingen van dat Land tot den dienst der Kerke moest trachten bekwaam te maaken, die dan tot Geestelyken konden aangefteld en behoorlyk geordend worden, waartoe hy het Roomfche Plof verzocht Bisfchoppen, met de vereischte volmncht voorzien, naar China te zenden. De Paus, alexander VII, bewilligde in dit ontwerp, en gaf aan Pater de rhodes volle vryheid , om omtezien naar gefchikte perfoonen, die daartoe zouden kunnen gebruikt worden. Na veel yergeeffche moeite vond men eindelyk in Parys eenige Geestelyken , die tot dat einde aan het Opperhoofd der Kerke aanbevolen , en waaruit dadelyk twee tot Bisfchoppen benoemd wierden, met den

ti-

Sluiten