is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DES. VROUWLYKE SEXE. ?7

leerftellingen hun ingeboezemd, zullen zy veelligt overflaan, om te denken, dat zy bedioogen wierden in alles wat men hun voorhieldt; zy zullen de voorige banden, met verimaading, afwerpen, aan ftukken fchcuren: ïigtcn waangeloovigheid is altoos, ten tyde der ontdekkinge, ras en voorbaarig. *, .. . .

Smaakt u niet in de Vrouwlyke Sexe die veel moeds betoonende geest, welke de gewoonten, in de Maatfchappy ingevoerd , verfmaadt, door alle paaien van kieschheid en bedwang van Vrouwlyke zeden heenenbreekt

dit vindt by my even min goedkeuring. De beste

wyze, om myne Kweekelinge deeze dingen te leeren ontzien, is, haar te toonen, hoe dezelve onvermydelyk verbonden zyn met de hoogfte belangen der Maatfchappye, en met haare eigene weezenlyke genoegens des leeven s. Voorzeker, dit begrip , dit inzigt van de nuttigheid der gebruiklyke bepaalingen, hoe fchynbaar beuzelagtig, moet eene groote veiligheid voor de Sexe opleveren, en verre overtreffen de werktuiglyke hebbelykheden der zodanigen , die zich naar de gewoonten der wereld fchikken, zonder overleg , zonder overtuiging. Hebbelykheid, door Rede aangekweekt, neemt den rang van Deugd aan. De beweegredenen , die van ondeugd te rugge houden, moeten meer kragts en fterkte krygen, door de middagklaare overtuiging, dat ondeugd en ellende onaffcheidelyk gepaard gaan.

Het is maar al te waar, dat Vrouwen, die llegts half geleerd waren , die niet dan oppervlakkig de betrekkingen zagen van zedelyke en lraatkundige denkbeelden, en het niet verder bragten dan tot eene zeer onvolkovnene kennis van het menschlyk hart, zich dikwyls gedraagen hebben op eene wyze, die haare bekwaamheden en Sexe fchande aandeed: zy leveren in 't oog loopende en betreurenswaardige voorwerpen op ; voorwerpen , te menigvoudiger met kwaadaartigheid, dan met het verdiende medelyden, aangehaald. De goedhartige, de verftandige Man wyst de dwaalingen van vernuft met meer behoedzaamheids aan, dan die der dwaasheid; dewyl derzelver voorbeeld veel gevaarlyker moet geagt worden.

Ik beroep my op voorbeelden, die elk in dit vak eenigzins kundige, zonder naamsvermelding, zich onmiddelyk zal herinneren, om te bewyzen, dat, waar Vrouwlyk Verftand behoorlyk aangekweekt is, de Vrouwen niet alleen G a ver-