Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sü8 verslag van de tin-mynen, in cornwall»

Na een of ander deezer plaatzen wordt het Tin ge- • bragt op vier groote Feesten van het Jaar. En zo zeer is het vertier toegenomen , dat, fchoon, ten tyde dat : carew hier over fchreef, het geheel beloop van het verkogte Tin niet boven de 40,000 P. was, 't zelve in de laatfte jaaren tot by de 200,000 P. is opgeklommen.

Van hoe veel gewigts de Britfche Regeering altoos deeze nationaale bron van vlytbetoon en rykdom geagt heeft, in tydperken veel vroeger dan die, waar in de Wollen-Manufactuuren deezes Ryks zo hoogen trap va., vermaardheid op de Koopmarkten van Europa beklommen hebben, blykt uit het groot aantal van Vrydommen by opene Brieven verleend, in verfchillende tyden , door Koningen en Parlementen, aan de Bewuonders van dit Westiyk gelegen Landfchap; ten einde \ hun aan te moedigen om geheel hun aandagt te vestigen op de rykdommen, welke de fchoot huns Gewests uitlevert. Vrydommen zo verfcheiden, en Voorregtbrieven zo uitgebreid, dat dit gedeelte van Cornwall, als 't ware, een ufzonderlyk Koningryk fchynt, beftuurd door een eigen Parlement, en onderworpen aan een Regtsge- ■ bied, berekend naar de behoeften en 't gemak der Inwoonderen. De üppermagt in dit gedeelte huisvest in een Officier, bekleed met den Tytel van Lord-warden <rf Stannaries, die de opperde regtsuitfpraak doet, in gevallen, welke het leeven der Ingezetenen niet betreffen ; en van diens uitfpraak valt geen beroepen dan op den Hertog van Cornwall, in den Raad, of, in gevalle van den dood of minderjaarigheid van dien Prins, op de Kroon.

pieter paulus rubens, in diens character

als schilder beschouwd. Door wylen joshua

reynolds.

„ TTet ontbreekt ons niet aan Leevensberigten van den „ JlI Puikfchilder rubens. Wil men zyne Afkomst „ weeten, men ga te raade met de breedvoerige Ge,, flachtlyst , te vinden in La fuitc du Supplement ait\

„ Nobilitaire des Pais Bas. a Malines, 1779. Is men

„ begeerig eene Gefchiedkundigej Leevensbefchryving,

„ diens

Sluiten