is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438

leevensbyzonderheden

hy met deezen Oom in compagnie deedt; dewyl beider naamen gevonden worden cp alle de Horlogien van Mr, tompion, veele jaaren vóór den dood des laatstgemel. den: maar dit gefchiedde alleen om vervolgens de zaak op hem te doen overgaan ; gelyk hy die ook kreeg, benevens het grootfte gedeelte van Mr. tompion's bezittingen.

Mr. graham was egter anderzins niet gelukkig in deeze Egtverbintenisie; zyne Vrouw werd voor veele jaaren van hem gefcheiden, en leefde van een jaargeld van veertig Ponden St., door hem ten haaren behoeve toegeftaan. Hy hieldt haar zeker verdagt van groot misdryf: want de twee Zoonen, welke zy ter wereld bragt, dagt hy dat geen eisch hadden op zyne vaderJyke genegenheid.

Naa dat Mr. graham langen tyd een cieraad voor zyn Land geweest was , en een Vriend van newton , halley , als mede van de beroemdfte Mannen van dien tyd, ftierf hy in zyn Huis, over Water-lane, in Fleetftreet, in Slachtmaand des Jaars 1751, en werd den vier-en-twintigften van die Maand begraaven in Westminfter•-Abbey, nevens het graf van Mr. tompion. Hy liet omtrent 6,000 Ponden St. naa, die, in gevolge eener Stedelyke befchikking op zyne naalaatenfchap, verdeeld werden tusfchen de Weduwe en h.are twee Zoonen. Zy overleefde hem flegts korten tyd.

Dit zyn de weinige lotgevallen, welke wy kunnen mededeelen van een Man , wiens verblyf bepaald was tot een enkele Straat, en die zyn leeven geheel toewyddc aan Starrekundige waarneemingen en het vervaardigen van Werktuigen. Dan over zyn charafter en bekwaamheden mogen wy breeder uitweiden. Dat graham in zyne beroepsbezigheid uitftak , was het minfte ; hy mogt de grootfte Werktuigkundige van zynen tyd heeten, en hadt eene volkomene kennis van de beoefenende Starrekunde. Hy onderfcheidde zich niet zo zeer, door onderfcheidene beweegingen tot het afmeeten van den tyd, tot een hooger trap van volkomenheid gebragt te hebben (*j), als wel

door

(*) Hy vorderde veel verder in het maaken van Mathematifche Inftrumenten dan van Uurwerken en Zakhorlogien. Hy was niet flegts een üurwerkmaaker, maar ook een algemeen Werktuigkundige.