is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van george graham, 439

ïüoor het uitvinden van verfcheide Starrekundige Inftrumenten , door welker behulp men groote vorderingen in die Weetenfchap gemaakt heeft. Grootlyks verbeterde hy de zodanige, die in gebruik waren; en fchoon zelve i geen uitfteekende hand bezittende om te werken, was hy ! een keurig beoordeelaar van het geen gewerkt werd; en 1 fteeds de beste werklieden in dienst hebbende, werden \ de Inftrumenten onder zyn oog vervaardigd met eene j net- en naauwkeurigheid, waar in niemand hem kon even-

i 9aiDe groote Muur - Quadrant, in het Koninglyk Obfervatorie^te Greenwieh, werd voor Dr. halli y, onder het ! opzigt van graham, gemaakt, en de verdeelingen 'er op i gefteld met zyne eigen hand. Naar dit onvergelyklyk oorI fpronglyk ftuk, zyn de beste Inftrumenten van die foortv in Frankryk, Spanje, balie en in de West-Indien, ge-

i maakt door Engel/che Kunftenaars. De Sector,

door welks behulp Dr, bradley eerst twee nieuwe beweegingen in de vaste Starren ontdekte, was door hem uitgevonden, en zamengefteld onder zyn opzigt. Die groote Wysgeer gaf menigwerf, op het fterkst, te verftaar» de groote verpligting, welke hy aan Mr, graham hadt, < voor den byttand in zyne Starrekundige nafpeunngen-, j weken hy ontving door de uitneemenheid der door hem t vervaardigde Werktuigen. -; ;

Mr graham bevatte zo veel van het Planeetftelzel in i den omvang van een doos, als noodig was <>m den beoefenaar der Starrekunde in zyne leeringen byftand te i bieden Naar dit Planetarium zyn alle de hedendaaglche > Orreries, als een model, gemaakt; terwyl de eer, aan ' Mr graham, als Uitvinder, toekomende, gansch ten on: regte, aan een anderen gegeeven werd. — De Gelchiedenis der uitvinding, en' van dien eerroof, is merkwaardig.

Toen Prins eugemus, naa het fluiten van den Vrede te Utrecht, in Engeland kwam, k gt hy veele Inftrumenten, tot de Natuur- en Starrekunde dienftig , by Mr„ rowley , 's Konings Infttumentmaaker. By Mr, graham gebragt, (gelyk men niet verzuimde, alle vreemde liefhebbers van Weetenfchap tot hem in te leiden,) voeli de eugenius zich zo zeer getroffen door diens Planetarium, dat hy hem fterk aan was om, t zelve aan hem at te ftaan. De groote Kunftenaar liet zich bezwaarlyk door dien grooten Held overhaalen, om het aan hem te verkoopt!. Volgens diens verzoek zondt hy het Planetarium