Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTALING VAN een OOSTF.RfCH manuscript. 511

jflat geen te verliezen, het welk haar duizendmaal meer dierbaar is dan haar eigen leven. Wanneer zy de zon zien opgaan, weten zy niet, of. voor dat haare verlengde fhalen den westerhorizont vergulden , het bloed van haare echtgenooten een' vreemden grond zal befproeijen. ö Vreeslyke gedachte, die de ziel nut een onuitfpreeklyken angst vervult! wie kan de yslykheid verdragen, die u verzelt ! Dieibaar vooileden ! fnartelylc tegenwoordig! vreeslyk toekomend', alles fpant famen om gevoelige harten te verlcheuren. Red ons, ü achmet! terwyl het nog tyd is. Geef ons onze vrienden, onze befchermeis weder, terwyl het nog in uwe magt is om ze ons weder te'geven. Dat het geluk op onze rampen volge, en daj, terwyl wy de aangenaamheden der liefde en vriendfchap genieten , onze harten bezield zyn door het gevoel uwer weldaaden. Dat de kinderen, die geboren zullen worden, dat de toekomende eeuwen zeggen, dat wreedaarts een1 misdaciigen Oorlog wilden voortzetten; maar dat achmet, in plaats van naar zegepraal en overwinning te verlangen, heefc toegeftemd in de vrede!

BRIEF van DIRECTEUREN VAN HET BATAAFSCH GENOOTSCHAP DER PROEFONOliRVINnELTKE WYSBEGSERTE , te rotterDAM , AAN DE schryvers der ALGEMEENE VADERLANUtCHE LETTEROEFENINGEN.

Geachte Medeburgers!

Directeurs van het Bataafsch Genootfchap der Proefondervindelyke Wysbegeerte, te Rotterdam, hebben gezien, in het 9de Nommer der Algemeene Fadcr land fche Letteroefeningen voor 1799, eene vry ongunftige beoordeeling van het Rapport , door hun op verzoek van den Agent der Bataaffche Marine uitgebragt, over zekere manier om bedorven Water op *s Lands Schepen van Ooilo* drinkbaar te maaken, aangeboden door

S. hussem, dirigeerend Chirurgyn by de Marine, enz.

Daar nu in het Voorbericht voor het Stukje , waarby voorn. Chirurgyn hussem deeze manier wereldkundig maakt, het gemelde "Rapport alleen ituksgewyze, en, blykens de fcharopere aanteekeningen , met opzet verminkt is medegedeeld, en Beiluurders voor zich gaarne gelooven, dat die ongunltige beoordeeling door geene andere dryfveer is voortgebragt, dan alleen door den indruk, welken de leezing van dit Voorbericht, by den eerften opflag , en zonder nader onderzoek, gemaakt heeft, hebban zy wel het hunne willen toebrengen om u en tevens het Publiek in ftaat te ftellen, het gemelde Rapport grondiger en onpartydiger te beoordeelen,en ben ik ten dien eir.de getost aan u Copy van het gemelde Rapport, in zyn geheel, zoo als het door hun aan den Agent der Marine gezonden is, te doen

toe»

Sluiten