Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5'i2 bf.ief van het bataaf?c?i genootschap.

toekomen, verwachtende van uwe onzydige waarheidsliefde , flat gy, tot wegneeming van alle verkeerde denkbeelden, hetzelve, benevens deezen Brief, in uw eerstvolgende Stukje wel zuic gelieven te plaatfen.

Ik heb de eer met de meeste achting te zyn

Uw dienstvaardige Medeburger Rotterdam, 21 Sept, i^eo. o c. eickma, Direft en 1 Secr.

Copy.

De Directeurs van het Bataafsch Cenootfehap der Proefon. dervit.de/yite Wysbegeerte , te Rotterdam , aan den Agent der Marine van de BataafJche Republiek, in den Haag. Medeburger!

Wy hebben van u ontvangen eene Memorie van den dirigeerenden Chirurgyn hussem, betreffende het Water tot dageIykfchen drank voor het Scheepsvolk, benevens een daar by behoorend klein Modél, en uwe Misiive, houdende verzoek om onze gedagten daar over aan u mede te deelen. Wy achten ons zeer vereerd met het vertrouwen, het welk gy wel in ons hebt willen ftellen , dan het fpyt ons dat wy in deezen niet genoegzaam aan uw verzoek kunnen voldoen; de voorflag van den -Heelmeester hussem is van dien aart, dat dezelve niet dan zeer gebrekkig alleen Theoretici kan beoordeeld worden. Voor zoo veel het ons befchouwender wyze voorkomt, kunnen wy niet zeggen groote verwagting te hebben van deeze manier, om het Drinkwater op de Schepen te zuiveren. Wy kunnen ons niet verbeelden, dat het kleinzen van het water, alleen door de gaatjes van deeze blikke plaaten, hetzelve genoegzaam zuiveren kan van de daar by gemengde flym en andere vuiligheden ; ook komt het ons voor, dat 'er alleen by ftil weder van dit werktuig zou kunnen gebruik gemaakt worden ; terwyl ook het dikwerf overpompen van het water, en verdeelen van hetzelve in menigvuldige kleine ftraaltjes, hetzelve zeer veel moet doen, yerv iegen, 't welk voor een weezenlyk verlies op de Schepen moet gerekend worden. Wy zyn echter eenpaarig van gevoe-. ten, dat hec der moeite waardig zyn zoude zich te informeeren of men in de daad en met voordeel gebruik maakt van dit werktuig op de Engelfche Oorlogfchepen in de warme landen , iets waartoe by de Marine overvloedige gelegenheid is, en byaldien men het dus bevindt, zouden de kosten niet groot zyn, om daar van by gelegenheid op een of meer van onze Schepen dq proef te neemen.

Heil en Broederfchap l

Rotterdam , No v. 1798.

Ao. IV. L. B. De Dire&eurs van het Bataafsch Genootfchap voorn, en uit derzelver naam (w. g.) 0. c. eickma, Secretaris.

Sluiten