is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244

redenvoeringen.

Redenvoeringen , by gelegenheid der Vieringe van het Nationaal Feest , op den 19 van Wintermaand 1700 Het Vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Tweede Berigt.

Het Tiental Redenvoeringen, ter bovengemelde gelegenheid gehouden, waarvan wy verflag gaven f*) mogten wy vry denken, dat alle, die tie Drukpers ons ltondt te leveren , niet bevatte; doch het was zeker genoeg op éénmaal zo veel foortgelyks aan te bieden. De uitkomst heeft aan onze vervvagting beantwoord, en wy vaaren voort met de volgende, by ons ontvangen, ter kennisfe van onze Leezeren te brengen.

I. Redenvoering omtrent den Plicht van ieder Ingezeeten deezer kepublicq, om voor de verlosfeng van zyn Vaderland dankbaar tc zyn; en de overweeging wat hem, in gevolge van dien Plicht, te doen ftaat. Ter viering van het Feest, ter gelegenheid van het geheel ontruimen van den Bataaffchen Grond door het Engelsch-Rusfisch Leger, uitgejprooken in de Gereformeerde Kerk te Amftelyeen op den 19 Dcc. 1700 door Mr. pierre jean bapïiste charles van der aa , Secretaris aldaar. Te Amftelveen , bv A Goejet. In gr. 8vo. 30 bl. ' ■

/"■yider de Redenvoerders ten dien Vreugdedage vondt \J men 'er, die zich op het betoogen eener Stellinge toeleiden, fchoon de meesten zich, op deeze of geene wyze, met de groote gebeurtenis alleen ophielden De Amftelveenfche Secretaris , Mr. van der aa , aldaar het woord voerende , fchaart zich onder het mindertal, en verledigt zich ten betooge van de op den Tvtel aangeduide Stelling, en tragt ten dien einde aan te toonen:

„ A Bat yder mensch de verlossing van zyn Va„ deri.and, als een weldaad voor zich verkreesen, s, moet aanzien.

„ B Dat men met reden zeggen moet, dat ons

„ dier-

{*) Zie hier boven, bl. 154—16*8.