is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reden Voeringen.

449

,„ dan eens met kleener magt, zelfs na ontvangen fteun van Franfche benden , den vyand wederllon-

" den (*), en na herhaalden llryd te rug dreeven en overwonnen. Zo lang Erkentelykheid , en Liefde des Vaderlands , in onzen boezem woont, en onze

,, Naakomelingfchap kenfchetst, zo lang vereeuwige zich de Roem van hunne Dapperheid , en bet aan-

„ denken aan het Bed van Eere, waar op, helaas ! ta

„ veelen gevallen zyn.

Want Belgen, waar Gy ooit aan 't ftrand een Grafzuil ziet: ,', Zegt nooit, hier liggen Doon; de Braaven fterven niet Cj)."

(*) „ Dit althans zou het geval geweest zyn by de Landing op den 27 Augustus, en in het gevegt by Bergen, den 19 September, volgens de opgave van een Fransch Werkje, getiteld ; Precis des Evenemens & Operations Hijloriques & MM* taires dans la Nord-Hollande. No. 1. a Hambourg"

(f) „ L. w. van mekken , Germanicus, B. V. bl. 144, van waar dit zeggen met klecne verandering ontleend is."

Het Vaderland aangevallen en verlost. In zes Zangen, door jv. loosjes , Pz. Te Haarlem , by A. Loosjes, Pz. In gr. 2vo. 108 bl.

Oorfpronglyk was dit Dichtwerk niet beftemd om ten Feestdage der Verlosfinge van den inval der Engelfchen en Rusfen te dienen. De grootte maakte het, zo als 't zelve vervaardigd en afgedrukt lag , daartoe ongefchikt. Dan de Dichter, door de Municipaliteit der Stad Haarlem aangezogt» om, tot het doen eener Redenvoeringe, ten dien Gjdenkdage, in de Groote Kerk, voor te treeden, onttrok zich aan die begeerte niet, en bediende zich van dit Oichtftuk, met zo veele uitlaatingen , dat de voordragt den beftemden tyd niet overfchreedde. Hy voegde 'er eenige Coupletten aan toe, bepaald ilaande op dien Feestdag. Deeze worden in de uitgave zelve niet gevonden; doch heeft hy dezelve, op het verzoek van eenigen zyner Stadgenooten, 'er naderhand bygevoegd, om ze gratis aan de Bezitters van zyn Dichtftuk af te geeven.

Deeze byzonderheid is oorzaak, dat wy dit Dichtwerk niet onder de Redenvoeringen , ten gemelden Dage gehouden, piaatzen, maar onmiddelyk laaten volgen op die wy in het voorgaande Artikel aankundigden. Dit Stuk is tog veel meer dan een enkel Gelegenheids-vers. Wy moeten 'er onze Lesvers mede bekend maaken.

De