is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TESTAfcXT VAK KANG-HT. 4JI

testament van kang-hv (*), Keizer van China, Noorden Oost-Tartaryen, enz.

Sedert de grondlegging des Keizerryks tot op de regerende linie, is 'er geen Keizer geweest, die het zich niet tot eene wet gemaakt heeft, den Hemel te eerbiedigen, en bet .voorbeeld zyner voorouderen te volgen.

j Volgens deze Wet, die de grondflag van ieder goed beftuur is,is de voornaarnfte pligt van een' Keizcr.de orde, de vrede en den overvloed in het Ryk te handhaven, zonder ophouden te waken,om alles van zyne onderdaanen te verwyderen, wat hun geluk en genoegen zou kunnen ftoren , de vreemdelingen met goedheid te behandelen, een wederzydsch verdrag met andere Natiën te onderhouden, en met hen de rykdommen te genieten, die de vier Zeeën bevatten. Gelukkig de Vorst, „die van dezen heiligen pligt den onfehendbaaren regel van zynt gedrag maakt!

'{ Wat my betreft,ik bereik thans het negentigfte jaar myns ou* derdoms en het één-en-zestigfte myner regering. Het is geenszins aan myne zwakke deugd te wyten, dat ik zolang geleefd % en geregeerd heb: dit dubbel voorrecht ben ik verpligt aan j de befcheiming des Hemels en der Aarde, aan de gunst van . den Geest, die alle gedachten befchermt, en aan de zeldzaai me verdienften myner voorouders.

i Ik heb aandachtig de gefchiedenis der Monarchie doorgeI lezen, federt de regering van hoang-ty , derzelv-r ftichter , i) tot heden. 'Er zyn vierduizend driehonderd en vyftig jaaren i verlopen. Van de driehonderd-één Keizers , die den troon 1 gedurende deze drie-en-veertig eeuwen bekleed hebben, heeft I niet één het Ryk zolang geregeerd als ik. Ik verwachtte | zulk eene lange loopbaan niet : toen ik het twinriyfte jaac I myns ouderdoms bereikt had , rekende ik niet op myn dertig. 1 fte; ik durfde my niet vleijen met myn veertigfte. Welk een f onderfcheid, welk eene gunst dat de Hemel my gefpaard heeft I tot het negentigfte!

Wy lezen in den Chu-king, dat een lang leven , rylidomI men , ligchaamsilerkte , gevoegd by bedaardheid van geest, 1 liefde tot de deugd, en een zagte dood in een' hoogen ou)l derdom, de voornaamfte bronnen zyn des menfehelyken ge-

luks:

1 (*) Kang-hy was de Zoon van c.hun-tchi. Stamvader der reae*-ende

0 linie, genaamd tai-tsing; hy beklom den troon in liet Jaar' itföa j volgens onze tydrekening, en regeerde 6i jaaren. Het overige v.in zyn* >] leven is by geheel Europa genoeg bekend; ten anderen is zyn Test»-

1 jnent geiioegiaam toereikende om hem te doen kennen.

Hh 4