Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN LORD SHAFTESBÜRY* $ï$

fti meer gevorderde jaaren, die bewondering niet voelde, welke hem in jeugdiger leeftyd onder het leezen verrukte: hem kwam 'er by de herleezmg te veel onbepaalds in voor, om niet te zeggen te veel beuzelagtiss Hy erkent, egter , dat 'er overvloed van uitmuntende ftoffe in voorkomt, cn dat hetgeen de edele Schrvver aanvoert tot aanpryzing van zelfs-onderzoek, en tot verdeediging van de Cntieken en het maaken Van Critiekes , aller gezette overweeging verdient.

Het tweede Deel van de Charaüerijtics opent zich met the Inquiry conceming Viriue ; — een Onderzoek wegens de Deugd. . Tot het vervaardigen van dit Onderzoek hadt de Sehryver de toebereidzels gemaakt door veeia begrippen in de voorgaande Verhandelingen. Over het "eheel genomen is dit een welbewrogt Stuk ■, keurIvk gefchreeven, behelzende eene uitmuntende ten toon fpreiding van den aart, de (trekking en de uitwerkzelen van deugdzaame en goeddaadige gefchikt- en werkzaamheden. Hier, indien ergens,. moet men toeftem* men dat Lord shaftesbüry zich in 't voordeeligst licht'vertoont. Wy willen, dit zeggende, niet beweeren dat het Werk volkomen is, en in geenerlei opzi2té aan berisping onderhevig. Schoon men het zints de eerfte uitgave hoogst bewonderde* en het langen tydmet goedkeuring geleezen werd, gaf het egter reeds vroeg voet tot verfcheide aanmerkingen.

In het Onderzoek wegens de Deugd vertoonde zich Lord shaftesbüry in de gedaante van een ftreng Re* denkuhftige, en fpreekende op den trant eens Leeraars. Maar m de Moralists, a Philofophical Rhapfody, neemt hv een hooger vlugt, en verfchynt in een nieuw Character Hiér giet hy zyne gedagten in den vorm eener Zamenfpraak, en is een navolger der Ouden, en byzonder van plato, in den ftoutften dichterlyken trant van dien Wvsgeer. Wat 'er ook moge te zeggen vallen op eenige byzonderheden in deeze Moralisten, of dit Wysgeerig Mengelmoes, en bovenal op den hoogen toon , waartoe de Sehryver zich dikwyls laat wegrukken, is dit ftuk* over 't geheel genomen , van groote en uitfteekende

verdienften. Dr. brown heeft gezegd, dat Lord

shaftesbüry den Godsdienst, welke ook* heeft zoeken befpoüyk te maaken. Doch Mr. btjlkley, hief boven vermeld, heeft, in tegendeel, beweerd, dat did Helling zo verre van de waarheid afwvkt, dat de ge-

Sluiten