Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van lord shaftesbüry. 5^5

ry 't zelve hebben voorgedraagen, mag met reden in twyfel getrokken worden. Misfehien zouden de Brief over de Geestdryvery en de Prove over Geestigheid ■en Vernuft 'er van afgefcheiden kunnen worden , zón.1 der eenig nadeel ten opzigte van .het hoogst fchathaare S gedeelte zyns oogmerk s ; even 't zelfde mag gezegd ( worden van de Mengelgedagten. De Raad aan eenen Sehryver mag men aanmerken als eenigermaate eene inleiding tot het Onderzoek wegens de Deugd, en tusfehen dit laatfte en 's Mans Moralists is een weezenlyk en in 't oog loopend verband. Op dit verband doelt hy biykbaar, en wordt ten vollen aangeweezen in 't laatfte der gemelde Werken des Schryvers. — The Hiftorical Draught or Tabulative of the Judgement of Hercules, en the Let-

ter conceming the Art or Science of Defign De His«

iorifche Afbeelding of Tafereel van het Oordeel van Hercules, en de Brief over'de Tekenkunde, zyn twee by komende Stukjes, aan de Characleriflics toegevoegd, zints de Uitgave van den Jaare 1713. Ten opzigte van die Stukjes is het genoegzaam, op te merken, dat zy blyk opleeveren van 's edelen Schryvers liefde voor de fraaije Kunften, en de maate van fmaak, welke hy in dezelve veikreegen hadt.

Over het geheel van Lord shaftesbury's Character als Sehryver is 'er veel tot zynen lof en ook veel tot zynen blaam gezegd. Mr. bulkley, Lord monboddo , en anderen , hebben met de grootfte aanpryzing van hem gefproken. Veele der Schryveren , die zich onderfcheiden en bekend gemaakt hebben door hunne tegenkanting tegen veele der gevoelens, hier en daar in de Characleriflics voorkomende , hebben , egter geen geringe Loffpraake gemengd onder hunne berispingen. Onder deezen mag men Mr. balguy, Dr. brown en Dr. lel and tellen. De gevoelens van laatstgemelden Sehryver mogen wy aanpryzen, als een Man, die een volkomen tegengift ter hand ftelt, ten opzigte van alles , wat , den Godsdienst betreffende, wederfpreekenswnardig is in de Schriften van zyre Lordfchap.

Met groote ftuk , waarin Lord shaftesbüry zich haatlyk gemaakt heeft by de Voorftanders van den Godsdienst, beftaat daarin, dat hy, in zyne Characterifiics, eene menigte van wenken geeft, die een ongunftig aanzien hebben voor de zaak der Openbaaring. Het j>f n 3 heeft

Sluiten