Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gftö AANMERKINGEN OVER DE SCHRIFTEN

heeft egter niet ontbrooken aan veelen onder zyne b&s wonderaaren en hoogfchatteren, die denken, dat hy ae* heel ten onregte op de rolle der Dei/lifctie >chry veren; aangetekend wordt. Ter onderfteuning van het gevoe-v' len, dat zyne Lordfchap in den C/iristlyken Godsdienst^ geloofd hebbe, mag men aanvoeren eene Voorredjn,, door hem gefchreeven, voor wichcot's Sermons, ené zyne Brieven aan een Student op de Univerfiteit ; in| welke beide Hukken hy zich van eene taal bedient, dies' fchynt aan te dui ien, dat hy vveezenlyk een Christen! was. Ten opzigte van de gemelde Brieven mogen wy/, 'er deeze aanmerking by voegen , dat ze gefchreeven zyni inde Jaaren 1707; en 1709, niet veele jaaren vóór j s Mans overlyden.

De ongunihge aanmerkingen , door den Graaf van I shaftesbüry gemaakt ten aanziene der Heiige Schrif-J ten, zyn menigmaal opgehaald en ten vollen wederlegd.I Dat een Man van zyn uitlteekend character , en wiens I beginzels, m zo veelerlei opzigten, zo gun (tig waren I voor Godsvrugt en Deugd, zich eenigermaate vyandig i gedraagen hebbe ten opzigte van de Openbaard, heeft f HofFe van bejammering opgeleverd voor veele zyner 1 Bewonderaaren, en moet het, in de daad , doen by al- [ len , die 's Mans bekwaamheden en character op den l |uisten prys fchatten. I

De Styl van Lord shaftesbury's opftellen heeft aanleiding gegeeven tot verfchillende en recht tegen elkander ftrydende oordeelvellingen. Geduurende eenen geruimen tyd werd hy geoordeeld een onzer befcha?fdfte en fraaifte Schryvers te weezen. Dr. knox gaf nog onlangs getuigenis ten zynen voordeele. Daarentegen merkt Lord oxforo (beter bekend als Mr ho- ' race walpolej op, dat de Schriften van Lord shaftesbüry meer te agten zyn om de deugden der ziele welke zy ademen, dan uit hoofde van den ftyl en de' fchryfwyze; dat hy zyne Leeringen voordraagt in eea verrukten ftyl, gelyk een der Magi, die Philofophifche Gezigten voor de ooren der Oostciiingen ophaalt. Het is egter voor elk openbaar , dat deeze berisping alleen doel treft ten opzigte van een klein gedeelte van s Lordfchaps Werken , inzonderheid de Mennleeda: ten , in de Moralists voorkomende. Dr. SLmr heeft bet volledigst pn beklonkenst oordeel over den ftyl van

SHAf-

Sluiten