Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

Maar voornaamelyk, geeft hy hierdoor te kennen.

a.) De uitneemende en voortreffelyke Mannen , die uit deeze Twee Hoofdtakken, naamelyk Mannasfe en Ephraim zouden voortfpruiten. Mannen, die door hunne Heldedaaden, boven anderen uitblinken, een verheeven Vorftelyken Staat bekleeden, en een onfterffelyken Eernaam onder Ifraël zouden naalaaten. »

/6.) En is die ook niet, in Jofephs naakroost, in volle naadruk vervult? — Deak , aan den grooten Jofua , Israëls ISeirvorst, den overwinnaar van Canaan. Was die niet uit den Stamme tphrahn? — Denk , aan den dapperen Gideon , dien ftrydbaaren Held, Ifraëls verlosfer uit de handen der Midjaniten.

Was die niet uit den Stamme Mannasfe?

Denk , aan Ja:r, Abdon , Jcphiha , Debora,

Waaren die niet uit den Huizee Jofephs?

Denk vooral, aan Jeroboam den Zoone Naboths, den eersten Koning der 10 Stammen Israëls, en aan zyne opvolgers. Waaren die niet uit den

Stamme Ephraim? ■ En word dat Koning-

ryk, niet uitdrukkelyk genoemt, 't Koningryk van Jofeph en Ephraim? Zie Amos 5: 6. 15. Jerm. 31: 20.

fff.) Ziedaar, 'c verheeve Zinnebeeld, dat de Aardsvader gebruikt, om Jo/ephs

vrucht'

Sluiten