is toegevoegd aan uw favorieten.

De kracht der waarheid, zeer aanmerkelijk gebleeken in de [...] bekeering van [...] Thomas Scott.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64

De Kracht

veroordeeld, of met onoverwinnelijk vooroordeel geleezen worden; ik zou dezelven geene opmerking waardig geacht, maar ze als buitenfpoorige Dweeperij verworpen hebben. •—Maar ik wist, dat Hooker bij de Bisfchoppen van zijnen tijd voor volmaakt rechtzinnig, en voor eene Vraagbaak , was gehouden. Ik had uit 's Mans redentwist tegen Travers geleerd, dat hij genoodzaakt was geworden zich te verantwoorden , tegen de verdenking, als of hij, in dit zelfde Stuk, der Kerk van Rome meer toegaf, dan de ijverige Protestante?! oorbaar vonden ; dat hij bij de ir.rengften onder de Rechtzinnigen , voor een weinig toegeevend — doch bij niemand, voor al te flreng werd aangezien. Nooit had ik gehoord, dat iemand hem nagegeeven hadde, van met Enthufiasmus of Geestdrijverij befmet te zijn. En van de bondigheid van zijn oordeel , en de juistheid zijner redeneerkunde, behoeft een oplettend Leezer geen ander bewijs, dan 's Mans Schriften. — Zijn gevoelen bragt derhalven veel gewigts met zich — het deed mij de egtheid en gegrondheid mijner voorige begrippen verdenken —- en het wekte mij tot ernstig onderzoek en diepe bepeinzing van dit ftuk, gepaard met vuurige gebeden tot den Heere, om zijn beftuur, leiding, en onderwijs. Flet ge volg daar van was, dat ik, na meenigvuldigc tegenbedenkingen en twijfelingen, en veel onderzoekens van Gods Woord, binnen weinig maanden de gevoelens van Hooker begon toetevallen.

En