is toegevoegd aan uw favorieten.

De kracht der waarheid, zeer aanmerkelijk gebleeken in de [...] bekeering van [...] Thomas Scott.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dér Waarheid.

73

gelegenheid gaf, om in het behandelen van godgeleerde Onderwerpen met veel grootcr naauwkeurighcid te werk tc gaan , dan ik tot hier toe gedaan hadde.

In den loop van deezen Winter, 1777- geraakte ik in diepe overdenking van J XI. vers 9—13; over het mededeelt n i . Heiligen Geest, in antwoord op 'onze gebeden. — En . nadat ik, eindelijk, alle de Schriftuurplaatfen die ik konde vinden , Uv trekkelijk tot dit gewigtig ftuk , bij een vcrfaameld, dezelven naanwkeufig inet eikanderen vergelccken, er over gedacht, en den Heere gebeeden hadde dat Hij-deeze Belofte aan mijne ziel wüde vervullen — fchreef ik twee Preekcn over dit Onderwerp; de eene uit Lu'kas XI. vers 13. Indien dan gij die boos zijt, uwen Milderen goede 'gaavm weet te geeven, hoeveel te meer zal de Hemelfche Vader den "Heiligen Geest geeven den geenen die "Hem bidden'. —- De andere, uit Jakobus I. vers 16, 17. Dwaalt niet, mijne geliefde' broeders ! Alle goede gaave en alle volmaakte gif te is van boven, van den Va der der Lichten afkoomende. — Hier door werden mijne begrippen van de voorrechten en pligten eenes Christens ten deezen opzichte, aanmerkelijk opgehelderd en uitgebreid, en mijne gebeden en fmeekingen totdat einde, werden op eene meer volledige, naauwkcurige, en geloovige wijze den Heere bekendgemaakt, dan voorheen. Offchoon nog zeer duister in veele E 5 gewigtige