is toegevoegd aan uw favorieten.

De kracht der waarheid, zeer aanmerkelijk gebleeken in de [...] bekeering van [...] Thomas Scott.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 'D E" K R A C H T

Kalvinist worden, dewijl ik ras hemei-Êen zotii dat mijn Leerftelfel anders onvolkomen , en onbeftaanbaar met zichzelven was. En inde* daad , ik had nu zoo meenigemaalen ontdekt dat ik dwaalde, wanneer ik meende wel vaste gronden voor mijne gedachten te hebben, dat ik mijzelven begon te wantrouwen in alles, waar . in ik verfchilde van de geenen met wis ik verkeerde. Ik liet mij daar door echter niet beweegen, om hunne gevoelens blindling overteneemen ; maar het maakte mij alleenlijk geneigd , om dezelven meer onpartijdig en op-* merkzaam te overweegen — en, in alle verlegenheid , mijne tocvlugt te neemen tot den Heere , om voor dwaaling bewaard, en tofi de Waarheid geleid te worden.

ï Omtrent denzelfden tijd gebeurde het ook,dat zich nog meerder menfchen, die.over hunné zielsbelangen bekommerd waren, tot mij ver* voegden. Mijn hart was zeer aangedaan, onder' deeze nieuwe beezigheden, en zeer ontroerd, wanneer ik hunne knellende angsten zag, efr hunne twijfelingen, zwaarigheden, en tegcnbe^ denkingen hoord.\ Ik wenschte met al mijn hart, hun heilzaamen raad te geeven, en hen opteleiden tot bevestiging in het geloof , en daar uit vOordvloeienden troost en blijdfchap; doch ik gevoelde mijne onbekwaamheid , en' fcheen voor mijzelven geene vaste gronden té hébben waar op ik zoude bouwen, noch hun lenigen raad te kunnen geeven, dan waar door

zij