is toegevoegd aan uw favorieten.

Cardiphonia, of Gemeenzaame brieven [...] aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6$ Brieven aah

en ds zalige vruchten derzelve gefmaakt hebben — wij zijn fch ui denaars in meenigerlei opzichten. De Heer heeft recht op ons, uit kracht van fchepping, van verlosfing, van overwinning; toen Hij ons bevrijdde van de magt des Satans, en onze harten in bezit nam door zgrle genade; en eindlijk, uit kracht van onze eigen vrijwillige overgaave, op den dag, wanneer Hij ons leerde enze keuze te bepaalen tot Hem , als onzen Heer en ons deel. Toen voelden wij de kracht onzer verpligtingen , wij zagen de fchoonheid en de eer, welken in zijnen dienst gelegen zijn, en dat niets waardig was in het allerminftc daar bij in aanmerking tekoomen. Dit is en blijft altoos even waarachtig, fchoon ons gevoel daar van niet altijd even fterk is. Doch daar het eens waarlijk gekend is, kan het niet geheel vergeeten worden, noch ophouden het heerfchend beginfel van onze werkzaamheden te zijn; en de Heer heeft beloofd, den indruk daar van te verleevendigen in hun die op Hem wachten , en daar door hunne kracht te vernieuv/en. Want naar maate wij voelen door wat banden wij de zijnen zijn, zullen wij zijnen dienst als volmaakte vrijheid verkiezen.

Wederom; wanneer het oog dus eenvouwdig is, zal het geheele ligchaam verlicht weezen. Het grondbegihfel, om ecniglijk voor God werkzaam te zijn, zal over het geheel den weg van pligt effènmaaken, duizend anderszins twijfelachtige vraagen oplosfen , ons leiden tot de meest

ge-