is toegevoegd aan uw favorieten.

Cardiphonia, of Gemeenzaame brieven [...] aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenen Edelman. i$?

TWINTIGSTE BRIEF. My- Lord!

Ik heb geene voegzaame voorrede of inleiding bij de hand; en daar ik het mij bijkans ten regel gefield hebbe, niet te beftudeeren wat ik uw Lordfchap fchrijven zal, vraag ik verlof, om plotslijk te beginnen. — Het is een toekoomend voorrecht , aan hun die in Jesus gelooven , beloofd: Dat zij zullen zijn als de Engelen; en er is een zekere zin, waar in wij trachten moeten , thands reeds den Engelen gelijk te zijn. Dit wordt ons te verftaan gegeeven , daar ons geleerd wordt te bidden: L7'f wil gefchiedt', gelijk in den hemd alzoo ook op aarde — Ik heb mij fomtijds vermaakt , met voor een poos het geval te onderfleilen , dat een Engel bevel kreeg, om een' tijd lang, in een menschlijk ligchaam , op aarde te woonen; niet in zondig vleesch, gelijk het onze, maar in een ligchaam bevrijd van zwakheden, en onder een onverminderd gevoel, van zijne gelukzaligheid in de gunst van God, en van zijne onuitfpreekelijke verpligting aan zijne Goedheid — En dan trachtte ik, zoo goed ik konde, mij te verbeelden, hoe zulk een Engel zich in zulk eenen ftaat gedraagen zoude. Ik weet niet dat ik ooit , in prediken of fchrijven , over deeze gedachte hebbe uitgeweid. Vergun mij, dezelve in dit papier een weinig te volgen.

K In«