is toegevoegd aan uw favorieten.

Cardiphonia, of Gemeenzaame brieven [...] aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e « n e n Edelman. 163

eer hoogachtten en verdeedigden , te1 verloochenen en te beftrijden. Zulke voorbeelden zijn treffende proeven van de menschlijke. zwakheid , en móeten ons op het fterkst aanfpooren tot waakzaamheid , tot afhanging van den Heere, en om ons te wachten van te fteunen op ons verftand. Om zulks teweeg te brengen , bedient de aartsvijand zich van Predikers en Schrijvers , die door fchoone woorden en fierlijke fpreekwijzen , de harten der onbedachtzaamen bedriegen. En door zijnen onmiddellijken invloed op den geest, kan hij — wanneer de Heer het hem toelaat — die geenen verleiden, welken door de Voorzienigheid buiten het bereik van booze en verleidende menfehen geplaatst zijn.. •

Hij verzoekt het geweten. Door te werken op het ongeloof van ons hart , en, door de heerlijkheid van het Evangelie te verdonkeren, kan hij de ziel neigen om haare aandacht alleenlijk te bepaalen bij de meenigte , het gewigt, en de verzwaaringen haarer zonden, zoódat zij niet in ftaat is om, tot Jesus optezien, of eenigen troost uit zijn Bloed, Beloften, of Genade te ontleenen. Hoeveele gaan op deeze wijs neêrgeboógen , zoekende rust in hunne pligten , en misfchien hunne krachten verfpih lende in dingen die niet gebooden zijn; terwijl zij het Evangelie hooren, en welligt het zelve erkennen! Zelfs de verftandigfte en meest be» vestigde Christenen, zijn niet magtig zijne aanval-