is toegevoegd aan uw favorieten.

Cardiphonia, of Gemeenzaame brieven [...] aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenen Edelman. 191

zonderheden in eiken ftand , waar over een vreemde niet bevoegd is te oordeelcn , en de beste menschüjke raadgeevingen en voorbeelden zijn zoo gebrekkig, dat het niet billijk is, van anderen te wachten dat zij zich volftrekt naar onze regels richten, noch veilig voor ons, dat wij de uitfpraaken of handelwijzen van anderen blindling overneemen. Maar de heilige Schrift geeft ongetwijfeld genoegzaame en oafaalbaare regelen aan de hand, voor elk mensch» in wat omftandigheden ook5 en de Troon der Genade ftaat voor ons open, om van den Heere de beste uitlegging zijner bevelen te vraagen. Dus bidt David meenigmaal, geleid te worden op den rechten weg , op den weg des verftands. Door veel te bidden , naauwkeurig acht te geeven op Gods Woord, en fteeds te letten op de geftalte van ons hart, kan men eene zekere fijnheid van geestlijken fmaak, en juistheid van oordeel, verkijgen, waar door een fcherpzinnig onderzoek aangaande den aart en de grenzen der zoogenoemde Adiaphora , of uiterfte paaien tot welken men gaan mag zonder zich te bezondigen, ten cenemaale onnoodig wordt. De Liefde is de klaarfte en overreedendfte gemoedsbeftuurfter ; en wanneer onze liefde tot den Heere leevendlg werkzaam is, en ons oog gevestigd is op hef richtfnocr van zijn Woord, dan zullen we zelden in groote misflagen vervallen. Ik geloof Ook, dat de overtollige wérken van een' jong bekeerden, voordkoomende uit een oprecht cu N 4 een-.