Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i?

BRIEVEN

AAN DEN

HEER B . E. Z. V.

EERSTE BRIEF.

Mijn Heer, zeer waarde Vriend!

Ik vinde dat het noodig is, indien rnoogelijk, mijne grondbeginfelen fteeds gereed en bij de hand te hebben, om dezelven te kunnen toepasfen , naar de gelegenheden welken mij van uur tot uur voorkoomen. Zekerlijk , indien mijn vermogen zoo groot was als mijne genegenheid , ik deed uw gezwel door een enkel woord, of eene aanraaking, verdwijnen; ik bevrijdde u in een' oogenblik, en voor altoos, van alle ongemak en pijn. Maar gij zijt in de handen van Eenen, die dit alles, en meer, zou kunnen doen , en die u oneindig beter bemint dan ik doen kan; en echter behaagt het Hem, toetelaaten, dat gij fmerten lijdt. Wat gevolg moeten wij hier natuurlijk uit afleiden ? Voorzeker dit: dat Hij, die de ganfche fchakel en alle de gevolgen en uitkoomsten der dingen , als met één' opflag doorziet, in het tegenwoordig tijdsgewricht het beter voor u keurt, dit gezwel te hebben , dan zonder het zelve te zijn. Want ik kan mij zoo weinig verbeelden, dat gij eert Y ge-

Sluiten