Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i8 Brieven aan

gezwel of eenig ander tmgemak, zoudt kunnen krijgen, zonder oorzaak, zonder dat zulks noodig ware , of zonder een vooruitgezien voordeel voor u, als het gevolg daar van, dan ik mij kan verbeelden dat er in het midden van Salisbury - Plain [eéne zekere vlakte omftreeks Londen~] een berg of pronknaald geheel van zeiven zou kunnen oprijzen. De belofte is uitdrukkelijk , en naar den letter waarheid , dat alle dingen, zonder uitzondering, tot één toe, zullen medewerken ten goede, den geenen die God liefhebben. Maar zij werken mede, d. i., gefaam°ndlijk— de kleinfte zoowel als de grootfte voorvallen, hebben hunne plaats en gebruik — gelijk de onderfcheidene fteenen in den boog eener brug, waar in één enkele fteen geen nut doen zoude, maar elkeen in zijne plaats noodig is tot faamenftelling en oprichting van den boog — of liever, gelijk de beweeging van een uurwerk , waar in wel eene kennelijke ondergefchiktheid der deelen gevonden wordt, en fommige ftukken , met anderen vcrgeleeken , van grooter belang zijn,- nogthans de kleinfte ftukken hebben ook hunne plaats en dienst, en zijn in zooverre van dezelfde aangelegenheid als de grooteren , dat het geheele oogmerk van het werktuig verhinderd zou worden, indien zij er aan ontbraken. Sommige beftellingen en daaden der Godlijke Voorzienigheid, zou men vergelijken konnen met de voornaame drijfveer, of met de hoofdraderen , omdat ze eenen meer zichtbaaren, gevoeligen, en onmiddellijken invloed

Sluiten