Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een' Vriend in Holland. 483

gcruchr.cn van oorlogen, ziet toe, dat gij niet verfchrikt worde. Zii moogen veilig nederzetten, a'.s Noach in dc Ark, terwijl Ichrik en verwarring zich rondom hen verfpreiden , want Hij zal hen'dekken met zijne vleugelen. Hij iemagtig heq te befchermen, in het midden der grootfte gevaaren• hunne beste belangen zijn buiten het bere'k van vijanden; en indien Hij door ne befeel.ing hun tijdüjke rampen laat overkoomen , dan zal Hij hen zoodaanig onderftcunen, zeo zeer alles beftuuren, cn alles ten hunnen b/ésje heiligen, cn zoo zeker hun fterkte ver, fch;:tTen naar hunne dagen, dat hunne verdrukkingen bejyéM voor hun zegeningen — hunne vérUezeh winsten zullen zijn, en alle dingen, zonde-. üit^endering , medewerken zullen hun tqn goede. Welgelukzalig is hc: volk wien he; £zoo gaat, ja gezegend is het volk wien: God de HEER is!

Nogthans, fchoon zij geene billijke raden van v.ecz2 hebben voor zichzelven, zdlcn hunne ha.ten aangedaan zijn over het geen hunne oogen aanfchouwen. Het ingelicht welk de Heer hun geschonken heeft in de fnoedkeid' der zonde, e:: Je waard-} ven zielen, zal in h eene gefteldhcid' van gr.est. te wege brenge-i, gepast naar dc tijde:: waar in zii leeven , en waiïiieef Gods gezichten 00 aaedeirijn, zullen zij zxei voor Hem vó. ootmoediger,. ei in het vc boe-en treuren evee d; bjceheid en du blenden,, weken zj niet .kenden voo: koomen. Zij zi.i-

Sluiten