Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 Brief aan

len bidden, en de Heer zal hunne gebeden hooren, en zal, om hunnen wil, de rampen maatigen en verkorten, welken anders zouden vermeenigvuldigd worden en de overhand nee. men, als de wateren van den Zondvloed. Dus zijn dc godvruchtigen het zout der aarde, en de veiligheid der landen in welken zij woonen. Zij zijn voor een poos veripreid onder de Naatfijen, en hebben, als leden der Maatfehappij, zekere bczondere verpligtingen en betrekkingen jegens het Volk waar onder zij leeven - maar binnen korten tijd zullen deeze pnderfcheidingen ophouden ; en terwijl dezelven duuren, kan geen ftaatskrakecl de leden van jESUS verborgen Ligchaam eikanderen tot vijanden maaken. Een oorlog, waar in de voornaamfte Protestanfche Moogendheden arbeiden om elkandere te vernielen, is zeer beklaaglijk ; doch de zonde is de oorzaak; de Heer heeft eenen twist met ons allen, anders zouden de fterke banden waar door wij onderling verknocht waren, niet verbrooken zijn. Maar nogthans blijven de geloovigen één in Hem, cn zullen eerlang te faamen vergaderd worden , daar het gedruis des oorlogs niet meer zal worden gehoord.

Het denkbeeld, welk gij zegt dat gij, en pwe Vrienden in Holland, gevormd hadden van den Haat van den Godsdienst in ons Eiland, is verre van te ftreng te wcezen, wanneer men de Naatfij over het geheel befchouwt. Ik vrees dat het ongeloof, dc ongebondenheid, en verharding

des

Sluiten