Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gesprekken.

den tijd , de maate , en de wijze der ftraffen regelt en beftuurt, naar de oogmerken, welken zijne allerhoogfte wijsheid zig daar in heeft voorgefteld. Offchoon men derhalven in een' goeden zin kan toeftaan, dat er onderfcheid is, tusfehen de ftraf der zonden , en tusfehen de natuurlijke gevolgen en uitwerkzelen der zonden; wanneer men door het eerfte verftaat, dat droevig kwaad , 't welk God , naar zijne regtvaardigheid, en tot voldoening van zijne geregtigheid , over eenen zondaar brengt, om zijner zonden wil, tot zijn eindeloos verderf cn ondergang — zoo is het zeker , dat, hoe rampzalig de natuurlijke gevolgen der zonden ook zijn , cn al onderging iemand daar van de hoogfte maat in deeze weereld , hij hogti is, met die te ondergaan , nog niets aan Gods geregtigheid zou genoeg gedaan hebben, of daarom in de eeuwigheid op vermindering van ftraf zou kunnen hoopen. Want tot de bezolding en volle vergelding der zonde, behoort de eeuwige dood. Gelijk dus , bij voorbeeld , een Edelman, die zig aan misdaad van gekwetfte Majesteit heeft fcbuldig gemaakt, als een onmiddelijk gevolg van die misdaad , alvoorens dezelve nog met den dood eigenlijk geftraft wordt, veelerlei ellende , fmaad , banden , en gevangenis kan ondergaan, zonder dat zulks iets tot vermindering van zijne eigenlijke ftraf kan toebrengen ; even zoo is het zeker , dat men tot de onmiddelijke gevolgen der zonde kan brengen, alle dc rampen en wederwaardigK her

Sluiten