Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 15 )

volharden of andere in hunne plaats te ftellen.. Dit Reglement is in 1747, 176Ó en 1787 op nieuw beveiligd-; Noch heden beftaat dit cerfte Lid'uit VIII Perfoonen, vier van den Adel en vier van den Borger/land.

Betreffende den Adelftand of Rhlderfchap dezer Provincie , die het tweede lid van Staat uitmaaken; Een Edelman moet behalven dugtige bewyzen van Adeldom om befchrecven te kunnen worden bezitten een Ridderhofftede benevens eenige vafte Goederen ter waarde van voor t minst 25000 Guldens binnen de Provincie; op Stichtfen Boclem worden- veele zulke. Ridderhofjleclcn gevonden, ten bewyze dat den Adel van ouds hier talryk moet geweest zyn. Men teld thans 63 Ridderhoffleden, van welke fommige reeds voor zodanige erkend zyn in 1536, andere in 1537, 1538 en 1539 en. andere wederom later. De meeftc dezer Ridderhofjlcckn zyn Leenroerig aan de Provincie zelve, eenige. aan de Graaflykheid van Holland; eenige aan byzondere Huizen en Hecrlykhedcn, bezitten, het recht van vrye'jacht, over den grond, ter afftand van aao Roeden, rondom dezelve, - waar van de fcheiding door „wit geverwde "Paaien word aangewezen. Eenige. onder dezelve zyn echterin vervolg van tyd door verkoop vervallen aan Heeren van den Borger/land, die piet bevoegd zyn van 't daar aan. verknocht recht der befchryving gebruik te kunnen maaken. Het getal der Leden, die uit de Ridderfchap ter Vergadering befchreeven; worden is altyd.niet gelyk geweest, doch doorgaans op VII of.VIII bepaald, die het ganfche Lichaam der Edelen verbeelden,, en deze blyven hun leven lang gedurende in. dien post.. In de wyze der Befchryving is ook dikwils verandering gemaakt, en gaf ook fomtyds gelegenheid tot langduurende verfchillen, tot welke daar na de weg geheel is afgefcheiden, zcderd aan Prins Willem de III. in .1674 wierd-overgelaten om ingevalle van.afiyvigheid van een befchreeven Edelman, *eenen. anderen uit, de Edelen dezer Provincie naar welgevallen te verkiezen,. mits de vereilte hoedanigheid bezittende. Ook vermag de Stadhouder het getal dezer Heeren, met een of meer Leden te vermeerderen.. Van dit tweede Lid is de Heer Prins- Erfftadliouder. in der tyd de Prefideut.. Eindelyk hebben de. Heeren befchreeven Edelen dezer Provincie de beftiering over de Goederen van vyf gewezen Adelyke Jonkvrouwen Kloofters, te weeten van S. Servaas en dë Wittevrouwen, binnen en van Oudwyk, Mariendaal en 't Vrouwen Kloojler even buiten Utrecht. Deze Kloofters zyn voorlang verdweenen, doch de Goederen zyn aan.de Ridderfchap afgedaan,. en de inkomften worden gcdecltelyk ook wederom aan.adelyke Jonkvrouwen toegereikt.

Het derde Lid van Staat raakt den• Borger/land en.beftaat uit afgevaardigden-der vy/ftem hebbende Steden.dezer Provincie, als Utrecht,. Amersfoort, Rheenen, ll'yk en Aloulfoort.. De Hoofdftad Ut recht heeft eerst en zelfs tot aan de 13 eti 14de eeuw alleen ftem in Staat gehad;, de vier andere waren- nog byzondere Hecrlykhedcn of nog met. geen, Stads Gerechtigheden voorzien;- dan deze Steden-wierden door de tyd vermogender, ontflocgen zielig van de gehoorzaamheid van hunne — C 2. _ eige-

Sluiten