Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

VRIEND

VAN

'T VADERLAND.

(N°. 19.)

Vbus êtes perdu fi Von rit.

In de plaats van een Vertoog , zullen zich onze Lezers, voor deezen keer , met den volgenden, ons toegezonden, brief gelieven te vergenoegen.

MYNE HEEREN!

Ik heb lang in beraad geftaan over de wyze op welke ik myn talent aan het Publiek zou bekend maaken, en myne dienften het zelve aanbieden. Eindelyk heb ik er uw weekblad toe uitgekoozen, uw zedenfchrift... Vergeeft het my, myne Heeren! dat ik het hier uit moet fchreeuwen van lagchen. Een plan ter algemeene zedénverbetering fchynt my eene waare klucht toe, en het denkbeeld van de deugd voor twee Huivers per week te kunnen koopen, de belagchlykfte zaak van de waereld. Doch dit zy zoo. Indien uwe blaadjes opgang maaken, heb ik niets meer te zeggen, dan dat gy gelyk hebt. De waereld wil toch bedroogen zyn, en zo dra men dit met een gelukkig gevolg voor zyn beurs of hoogmoed doet, komt het my vry onverfchillig voor, of het op een preekftoel, voor de balie, doormiddel van eenige vlescfajes en potjes, of in een weekblad gefchiedt; zelfs zou ik de laatfte wyze boven T die

Sluiten