is toegevoegd aan je favorieten.

De vriend van't vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN 'T VADERLAND. 195

Dit vereischte is van 't uiterfte aanbelang.

Wy hebben reeds gezien hoe kunstig het Eigenbelang zich" voor onze oogen weet te verbergen , welke verfchillende , en eerwaardige gedaanten het weet aan te neemen. Wat'zal, wat kan ons hier voor de misleiding, voor eene misleiding , die alle de waarde aan onze pogingen ontrooft, beveiligen , dan het naauwkeurigst onderzoek naar de geheimfte dryfvecren van ons hart, de geduurige herinnering van de heerfchende drift des menschdoms, in alle gefchiedenisfen aangetekend, om aan het opperfte gezag deel te hebben, of in zo ver zich alleen aan het Vaderland gelegen te laaten leggen , als het voordeel en eer aanbrengt , cn boven al de goede trouw van voor zich zeiven het eerst opkomend zuchtje van eigenbelang , dat nog op den bodem van 't hart ligt, niet te ontveinzen , maar het naauwkeurig optemerken, geduurig te onderkennen , onbepaald te wantrouwen, en welmeenend te beftryden ? Ik beken, deeze pligt is moeilyk , en zy veronderftelt eenen man van de eerste groote; maar het is zodaanig een ook alleen, die tot een Verbeteraar des Volks gefchikt is , die er ftellig roeping toe gevoelt en moed en krachten der ziele genoeg bezit om ze volftandig en getrouw op te volgen. En hoe zwaar zyn taak dan ook zy, hoe fteil en ruuw hem deberg, dien hy te beklimmen heeft, ook voor moge komen, het loon, dat hem aan het einde van zyne loopbaan verwacht, overtreft dubbeld alle zyne doorgeftaane gevaaren en poogingen. Behalven de liefde van elk rechtfchapen en deugdzaam Landgenoot, die hy onbepaald bezit; behalven de toejuiching van zyn zalig geweten, en het volle gevoel van zyne eigen onafhanglyke grootheid, in welke beide hy, als in eene liefelyke Lentewolk, rondzweeft; verbeidt hem de tedere dankbaarheidvan een Nagedacht, dat nimmer eene zegening zal genieten , zonder zyne gedachtenis met erkentelyke hartetraanen r,e befproeien , dat nimmer zynen naam, in de gedenkboeken Bb 2 des