is toegevoegd aan je favorieten.

De vriend van't vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN T VADERLAND. 197

vernuft van deezen groeten man in, die zelfs nog na zyn. dood burger zyn wil. Het tweede Voorbeeld is in onze dagen voorgevallen, en verfiert meer dan iets de Eeuw in welke wy lecven. Het is dat van den grooten Washinghton! Van den Held, die na goed en bloed voor zyn Vaderland onbekrompen opgeofferd te hebben, de Haf van onderfcheiding , door de deugd zelve in zyne hand geplaatst , en door de vereenigde item van geheel een Volk er in vastgeklemd, in den fchoot des Vaderlands ftaudvastig en blymoedig nederlegt, en tot den eenvouwigen , maar waarlyk grooten, rang van Burger eens vryen Vaderlands wederkeert , volkomen in het loon berustende , dat hem de bewustheid van getrouw aan zynen pligt geweest te zyn, aanbiedt. Ziet daar twee waarlyk doorluchtige Mannen ! Ziet daar den waaren Patriot in zyne volle groote. Ongelukkig hy , die deeze voorbeelden zonder aandoening leezen kan , en die , zo hy Belg is , zyn hart voor Nederland niet gloeien voelt!

. Eindelyk is myne laatfte ftelling , dat elk , die zyne fchouderen onder de moeilyke onderneeming van zyn Vaderland en Landgenooten te verbeteren , vlyt , wel overtuigd moet zyn, dat hy om geene onverfchillige kleinigheden de algemeene rust verftoort; maar dat de bereiking van zyn doelwit al de tweedragt en onrust , die er in 't begin door veroorzaakt zyn , voor zyn Vaderland en medeburgeren dubbel zal vergoeden,

Het is onmooglyk , dat alle de Leden, van eene Maatfchappy , zodra zy eenigzins uitgebreid is , volmaakt eenftemming in alles denken.. Ook is dit voor den algemeenen bloei van dezelve niet noodzaaklyk, indien er die onderlinge infchiklykheid maar gevonden wordt , door we'te her eene Lid geduurig iets van zyne byzondere.

B b 3 voor