is toegevoegd aan je favorieten.

De vriend van't vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

193 DE V' R. I E N D

roordeelen en denkwyze ten genoegen van het andere Lid opoffert, om op zyne beurt de eigen toegevendheid te mogen ondervinden 5 zonder welke geene Maatfchappy op den duur beltaan kan. De gezichtpunten , waaruit wy naauwbeperkte wezens de voorwerpen befchouwen , zyn hier zo verfchillende ; de eigenliefde doet ons zo ligt gelooven , dat ons gezichtpunt het eenige waare is 5 dat wy niet te zeer op onze hoede kunnen zyn tegen dien geest van eigenzinnigheid en onverdraagzaamheid , die zich zo ligt van ons bemeestert, vooral wanneer wy onze meerderheid van verftand gevoelen , en die, als wy er ons onbepaald aan overgeven , nooit nalaat de verwarring te brengen in elke vergadering , daar wy lid van zyn , zonder de verbetering, die wy beoogden, op haar te doen volgen. Wat zal ons hier meer tegen behoeden , dan de getrouwe en vlytige nafpooring , zo dra wy een gebrek meenen ontdekt te hebben , vooreerst, of er mooglykheld zy om het te verbeteren? ten anderen, of de verbetering van het zelve de nadeelen, die uit de onrust en tweedragt, welke er door veroorzaakt zullen worden , voortvloeien , over kan haaien ? eindelyk , of de wegneming van een gering gebrek ook in verband ftaat met de infiuiping van andere veel grootere gebreken ? Om zich deeze vraagen wel te kunnen beantwoorden , behoort men de diepfte kunde in de gefchiedenisfen der waereld, vooral in die van zyn Vaderland, te hebben , en het menschlyk hart, zo wel als het echte Volkskarakter, waaronder men leeft, grondig te kennen. Alte deeze vereischten kan de waare verbeteraar zyns Vaderlands niet misfen; en zy worden hem te noodzaaklyker, wanneer hy in een' tyd leeft, als de onze is, waarin er werkelyk reeds epenbaare partyfehappen plaats hebben, en men zich, boven alle de overige menfehelyke zwakheden, nog voor eene foort van eerzucht te wachten heeft, die menigwerf de beste harten ongemerkt influipt. Ik meen die , van het tot in de

grootfte