is toegevoegd aan uw favorieten.

De vriend van't vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 DE VRIEND VAN T VADERLAND, re mogen hebben? — Op M jongde leger, dat voor du?zenden eene hel, eene angstige, benaauwde, zweetdroppelen voortbrengende, hel is, zullen voor ons roozen groeien zach

te, verkwikkende, verfterkende roozen roozen,die niet

meer welken, maar tot in de eeuwigheid met geduurig aangroeienden luister bloeien zullen. De waare deugd, die in de leerfchool van Jefus Christus alleen geleerdt wordt, bevrydt ons, ik beken het, niet altyd van die rampen , die hier het erfdeel der zwakke menschlykheid zy„, maar zy geeft er zeker eene kracht en verkwikking onder , die de vereenigde gefchapen magt niet geven kan, en hoe hol de onftuimige zee deezer waereld voor den deugdzamen lyder ook gaan mooge, met welke golven hy hier te worstelen hebbe, het einde zal eenmaal onfeilbaar het werk bekrooncn; dit blyft zeker; want God heeft het gefproken: Let op den vroomen en ziet naar den oprechten, want het einde van dien man zal vrede zyn

Myne Vrienden! dat de Reden ons wys maake , eer het de ondervinding doe - de eerste is hier de leermeesteresfe

der.wyzen , de laatde die der dwaazen maar ginds

in geene onveranderlyke waereltUal de treurige ondervindt zich haare vruchtlooze lesfen met ons hooploos onherftelbaar onheil doen betaalen! Kunt gy, in weerwil uwer vuurigde pogingen, uwe vrees en afkerigheid op de gedachte des doods met afleggen, volgt dan den welmeenenden raad van een' uwer Vnenden, die een Vriend des Menschdoms is: Spoed u dan verftandige Sterveling! fpoed u dan tot Hem, die u den dood leert kennen, verachten en overwinnen. Spoedu tot den Heer des leevens, die den dood zyn vergif ontnomen, en zyn' «. vreesden prikkel verbroken heeft.

•np

11 AMSTERDAM ry J. ALLAR7".