is toegevoegd aan je favorieten.

Cardiphonia, of Gemeenzaame brieven [...] aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9* Brieven aan

te ontvlieden , en te grijpen naar het eeuwig leven, zulks eene onderneeming is, welke op geene andere gronden met de gezonde Reden is pvereen te brengen, dan op grond van die zelfde Leerltukken , om welker aankleeving men ons Kalvinisten noemt; en dat alle de ongerijmdheden die men ons , als gevolgen onzer leer, ten laste legt, indedaad koomen voor rekening van hun , die in deeze ftukken van ons verfchillen. Ik denk dat dit onwederfpreekelijk betoogd is, door den Heer Edwards, in zijne -Verhandeling over den Vrijen WM$ hoewel de fchakel der redeneering zoo diepzinnig is, dat weinigen zig de moeite en oplettendheid zullen geeven , om dezelve doortedenken (*). Wat -mij belangt, indien ik geen Kalvinist was, ik zou, geloof ik, zoö weinig hoop hebben van vrucht te doen met mijn prediken tot menfchen, als tot paarden of koeien.

Maar deeze tegenwerpingen worden meer gewoonlijk pgebragt, door Kalvinisten zeiven; veelen van hun, waar aan ik niet twijfel, godvruchtige menfchen , maar vervoerd tot eene -fcherpzinnigheid, welke niet zelden hunnen dienst, zoo zij Leeraars zijn, dor cn krachtloos, en hunne verkeering ftuursch en onaangenaam

maakt.

(*) [Dit Werk is ook voor weinig jaaren in het Ncderdttitscb uitgegeeven , door Christianus öatavos; en kfór derizelven opgedraagen aan de Sociëteit der R.emonjlranten.~\