is toegevoegd aan je favorieten.

Cardiphonia, of Gemeenzaame brieven [...] aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Heer —,

9S

alles wat door die middelen werd uitgewerkt, zou gefchied zijn. Het zelfde geldt ook hier» Wanneer ik met de zondaaren rcdenkavele, hert vermaane , bidde , e. z. v., dan doe ik zulks niet, omdat ik denk,.hen daar door te zullen beweegen tot bekeering-, maar omdat de Heer het geboodcn heeft. Hij leert mij, tot hun te fpreeken, als tot redelijke fchepfelen; hen aantegriipen daar zij vatbaar zijn; hunne gewetens te raaken ; hun voortehouden den fchrik des Heeren, en zijne tedere ontfermingen; met hun te redenkavelen, en hun te vraagen, wat nut zij in de zonde vinden ? of zij niet eenen Zaligmaaker noodig hebben ? hun in gedachten te brengen den naderenden dood, Gods vreeslijk Oordeel, en de eindelooze Eeuwigheid, e. z. v. — Wanneer ik alles gedaan hebbe, dan weet ik, dat het weinig vrucht doen zal , ten zij de Heer zelf tot hunne harten fpreeke; en dit, weet ik, zal Hij, ten aanzien van de zijnen, en op zijn' eigen tijd , zekerlijk doen , dewijl Hij het beloofd heeft (*). Ik heb fomtijds , 't is waar, in de hitte der voordragt uitdrukkingen gehoord, die ik niet geheel kon goedkeuren, en daarom ook niet navolg. Maar in het gemeen zie ik geene prediking aanmerkelijk nut doen, tot toebrenging van zielen, waar arme zondaars buiten de Redevoering geflooten worden. — Mij geheugt niet, eene meer rechtftreekfche en

be»

(*) Zie Jefaias LV: 10,11 % en Mattbeus XXVllh 20.