is toegevoegd aan je favorieten.

Cardiphonia, of Gemeenzaame brieven [...] aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

172- Brieven aan d e n 3

fteeken , on zeggen,: Zoo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ja, in allen deezen zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons lief gehad heeft. De tijd is kort; nog maar een kleine poos, dan zal Hij alle traanen van onze oogen afwisfchcn , en eene. Kroon des Levens op ónze hoofden, zetten , met zijne eigene genadige hand !■ Hoe fchoon zijn , in deezen zin, de vólgende Dichtregels: Jain [ivi lebqo. ( rrabnotj.-isbno ^ naJjsri sK|fip Temporis illius

Me confolor imqgine Festis quum populus me.reducem choris Faustisque excipiet yocibus, 6? Dei Poikpa cum celcbri, mc comitabitur

Aagusta ad pemtralia (*).

Wanneer gij bij de eene of andere gelegenheid deeze gewesten mogt bezoeken , zal mijn huis cn, mijn prcdikftoel u met büjdfchap ontvangen. — Bid voor ons, en geloof dat ik ben,

Waarde Heer!

■JvBjö ,03Sf'n?my flfps i.^apnc lom nr.n nnobyï Uw zeer toegenegen broeder ert dienaar , in onzen dierbaaren ■ Heere Jesus.

14 Septetnler, 1765(_*) Buch. in Pt. XLIL

TWEE-'