is toegevoegd aan je favorieten.

Cardiphonia, of Gemeenzaame brieven [...] aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 Brieven aan den

Volk, van verfchillenden ftand en benaamingens het geen , gepaard met de bedroevende ondervindingen van mijn eigen hart, mij gelegenheid gegeeven heeft, om waarneemingen te doen, welken mij van veel nut waren, toen ik in den Dienst trad. En federt heb ik geduuriglijk gevonden, dat de Heer mij genadiglijk nieuwen toevoer van licht en fterkte meedeelde , naar gelang er nieuwe omftandigheden voorkwamen. Zoo zal het ook , vertrouwe ik-, met u zijn. Ik poog de voorbeelden, den raad, en de ge\'oelens mijner Medebroederen , mij ten nutte te maaken; doch ten zelfden tijd mij te waditen, van iemand Meester te noemen. Dit koomt alleen den Heere Christus toe. De besten zijn maar menfchen; de wijsften kunnen dwaalen ; en het geen goed is in een ander, kan, door verfchillende omftandigheden, kwaad zijn in mij. De Geest van God handelt verfcheidenlijk, zoo in het uitdeden zijner Gaaven., als ih het befchikken van ijders lotgevallen; en ik zou even zoo ongaarne verbonden zijn om ftipt naar de regelen van anderen te werk te gaan, als om fchocnen te draagen naar de voeten van een' ander gemaakt. Mijne fchoenen moeten mijnen voeten pasfen.

Ik tracht te waaken tegen uiterften ; onze natuur is er zeer toe geneigd. En het is ons mede veelal eigen , wanneer wij de wan voeglijkheid of het nadeel van één uiterfte bemerken, ongevoelig overtegaan — fomtijds plotslijk