Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mejufvrouw

353

V IJ F D E B Pv I E F.

Wij zijn u veel verpligr, voor uw laatfte bezoek; en het is mij tot blijdfchap, te hooren , dat het den Heere behaagd heeft, u eenige bewijzen zijner gunstige tegenwoordig, heid te doen ondervinden j toen gij bij ons waart. Ik hoop , dat dit u zal aanmoedigen, om ons andermaal te koomen zien. Ik heb reden om dankbaar te zijn, dat onze godvruchtige Vrienden doorgaands zich niet geheel teleur gefteld vinden, in hunne verwachting van eenen zegen, wanneer zij ons bezoeken.

Ik hoop dat de Heer mij een ootmoedig befef zal geeven wat ik ben , en in mij verwekken die nederige en verbrijfelde gemoedsgefteldheid, waar in Hij een welgevallen heeft. Dit is bij mij de groote zaak. Ik wilde liever meer hebben van den geest die in Christus was, meer van eene zachtmoedige, ftille, gelaatene , vreedzaame , en liefderijke gemoedsgeftalte , dan de grootfte maate van gevoelige vertroostingen te genieten, indien het gevolg daar van was — zoo als misfchien weezen zonde — geestlijke hoogmoed, iteunen op mijzelven, en gebrek van die tedere- gevoeligheid omtrent anderen, welke hem betaamt, die reden heeft om zich den voornaamften der zondaaren te noemen. Ik weet, indedaad, dat de èigenaartig&, Aa 3 uWk-

Sluiten