is toegevoegd aan uw favorieten.

Cardiphonia, of Gemeenzaame brieven [...] aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

445 Brieven aan den

Gedenk aan mij in uwe gebeden. Ik bén een arm behoeftig fchepfel, vol gebrek. Het fchijnt, dat ik de wijsheid van Salomon, de zachtmoedigheid van Mo fes, en den ijver vari Paulus noodig hebbe, om te maaken dat men van mijnen dienst ten vóllen verzekerd zij. Dan, helaas! het overige kunt gij gisfen.

• Zend mij het Boek, genaamd De Weg tót Christus. Ik wil gaarn een fchuldenaar zijn, beide den wijzen cn den onwijzen, den Geleerden , en den Ambagtsman; als ik van elk flegts iets, hoe gering ook, leeren mag; en zulks zonder onderfcheid, tot welke godsdienstige Gezindheid zij behooren. Wanneer er een huis in brand ftaat, dan zijn Episkopaalen, Presbyteriaancn , Methodisten , Roomschgezinden , Moraviers, Mystijken, alle welkoom, om water aantebrengen. In zulk een' tijd zal niemand vraagen: „ Zeg mij, vriend! waar gaat gij ter. „ kerk?" of: „ Hoe denkt gij over de Vijf „ Punten? —

Ik ben, e. z. v. a8 April, 1778.

DER-