Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

St: Mary Woolnoth, e. z. v. 413

hoe onbedachtzaam en haastig doet men er uitspraak; over, en hoe gereedlijk flapt men er dan van af! Maar vroeger of laater zal derzelver gewigt befeft worden. De Schrift is de Regel, naar welken wij alle eenmaal zullen geoordeeld 'worden; het zou derhalven onze wijsheid zijn, ons zelven thands naar dien Regel te beoordeelen. Wildet gij u hier toe laaten overreeden, onder biddingen tot God, om dien bijftand, welken gij noodig hebt om uwe onderzoekingen te beftuuren, en dien Hij beloofd heeft te fchenken den geenen die er Hem om vraagen, het zou eene gelukkige uitwerking hebben op uwe grondbeginfelen, en op uwen vrede. Onderzoekt en leest. ■ zelven , of niet de heilige Schrift tot het ganfche Menschdom fpreekt, als in eenen ftaat van verdoemelijkheid (m); of ze ons eenige hoope van verlosfing geeft, anders, dart om de Genoegdoening van den Heere Jesus Christus (n); of zij iets weet van eenen weg van behoudenis'door Hem, anders, dan door een geloof, dat door de werking van God' teweeg gebragt is (o) , en zich openbaar maakt door werkzaame liefde', en eerte ftandvastige en blijmoedige gehoorzaamheid aan Gods'Geboden (p). Indien deeze Stukken, welken den hoofd-

zaak-

''m) Romeinen III: 19. O) Handelingen IV: 12.. (oj) Markus XFI : id. Cp) Kolosfenfen II : 12} Galaten F: 6. 1 Petrus 1: 2,

II. Deel. Mm

Sluiten