Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55°

Brieven en

dat dit zijnen grond zal hebben in , en ont, fpruiten en voortvloeijen zal uit die onderlinge en afhangelijke betrekkingen , welken de leden van dit verheerlijkte lighaam van Christus tot elkandcren hebben en behouden zullen. En op dien grond dan geloof ik , dat offchoon de kinderen in den hemel naar hunne vatbaarheid volkoomen zalig zullen zijn ; zij nogtans , die de zaligheid bij wege van een' genadeloon beërven zullen , in ftaat , trap , rang , genot, en beoef, fening, de zaligheid der kinderen zullen overtreffen,

Philalethes.

Dit is gansch niet onwaarfchijnelijk. Immers , dat God ook in den hemel als de Heer der heirfchaaren zal verheerlijkt worden , wie zou daar aan kunnen twijffelen ? Maar wat dunkt u? is het dan geen uitmuntend voorregt, dat zommigen der uitverkoorenen niet op dezelfde wijs als de kinderen zalig worden , maar dat zij , eer zij in den hemel koomen , op de weereld eenen ftaat van beproeving cn voorbereiding ondergaan?

Sincerus.

Voorzeker ja. Wij zien dit bevestigd door Paulus, daar hij niet alleen zegt, dat den geenen die God liefhebben-, alle dingen zullen mede werken ten goede, maar meer bepaaldelijk : dat indien wij met Christus lijden , wij tok met Hem verheerlijkt zullen worden; en dat

dit

Sluiten