Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERDEDIGD.

hrid overgegaan ? behooren zy niet tot de Ka* tholyke Kerk , dan hebben zy ook geen reché op de goederen, van die Kerk herkomstig.

Dus bekent de G. Synode dat al haar gewaand recht, berustende is op een noch onbeQist gefchilpunti en ik geef baar daarin gelyk, dat op zulk een onbeflist gefchilpunt , niets ten haare nadele kan worden vastgefteld: maar wederkerig ook kan op zulk onbeflist gefchil, zo als de Synode zelve het noemt, niets ten nadeele van de Roomsch Katholyken worden vastgefteld} want dit ftaat tegen elkander over , en is by allen Rechtbank ter waereld eene vasie wet, dat zo lang een verfchil tusfchen partyen hangende is, niets ten nadeele, zo min van de eene als andere party kan vastgefteld worden*

Ik zal niet treden in de gevolgen, welke inen ten aanzien der Kerk en Armengoederen, verder daar uit zoude kunnen afleiden, het is my genoeg , de zwakheid der redeneringen van de G. Synode aangetoond te hebben, en teffens, hoe men zich zeiven vast praat, als men geene vaste grondbegin zelen heeft.

Dat de G. Synode zulke gronden niet heeft * blykt ten duidelykfte uit het volgende, want in plaatze van ronduit te zeggen , wat er van de zaak zy , en hoe zy begrepen moet worden,

feeft zy flegts een begrip op , dat zy en de ïereformeerden er van hebben, deze zyn haare Woorden : „ Zie hier hoe de zaak van de Ge4, reformeerden begrepen word , zonder dat wy „ weeten, dat er noch oit iets wezenlyks tegen A, dat begrip is ingebragt. —■— Sedert Eeuwen „ voor de hervorming had er een diep verval ie w de Kathoiyke Kerk plaats, en zy had zc C „ we

De G.

Synode

heeft

geene

vaste

gronden*

l

Sluiten