Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï» onderzoek naar het

werkshuisjen, waar men komen moet, wel altijd in 't oog beeft. Dat fluiten is wel eens de verftandigfte lieden overgekomen; en wijl we hier nu toch zo blind geloopen zijn, moesten we, dunkt me, hier liever eerst een weinig uitrusten , en wat bij deze fiuitplaats gaan zitten, terwijl zal ik u eens eene Anecdote van plato vernaaien, die ook eens in eene definitie van de wijs geraakte-. — Die p l a t o , weet ge allen, was een beroemd Grieksch Wijsgeer, die zo diepzinnig en zo juist van alle verheven dingen kon redeneeren, dat hij daar door een' heelen grooten naam en den tijtel van de Goddelijke verwierf. Hij las te Athenen in 't openbaar, en zijn fchool was altijd vervuld van de voornaamfte en geleerdfte lieden dier flad; maar, daar die fchoolen opentlijk gehouden werden, hadt elk ook toegang tot dezelven, zo dat 'er zo wel rijp als groen, onder elkander, gevonden werdt. Onder anderen kwam 'er ook wel eens een raare fnaak inloopen, die, enkel uit disperatie, om dat het fehrikkelijk met hem verloopen was, Philofooph was geworden en die heette di o gene s; dat was eigentlijk een heele las. tige burger en een regte kwastige klant, die maar altijd zat op te letten en te loeren, of hij ook den wijzen plato eens over den neus kon hakken.

Sluiten