is toegevoegd aan uw favorieten.

Memorie aan den breden raad der stad Groningen ingediend door byna 800 burgers en ingezetenen ter nader betoog enz. van hunne adressen den 8, en 16 februarii 1786 [...] ingebragt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(ZO

en van dezelve de Burgery in antwoord op derzelver addreflèn kennifle gegeven, daar in als nu geene alteratie konden maaken nog gedoogen.

Wy hebben geoordeelt Uw Doorl. Hoogh. van deeze onze refolutie kennis te moeten geven, terwyl wy Uw Doorl. Hoogh. in Gods heilige protectie beverlende blyven

DoorlugtigJIe Prince en Heere!

V D. Hoogheids Goede J^rienGronlngen den 3 Juny 1786. den Burufimeejteren en Raad oud ei. A teuw, Sampt Taalman('t opfchrifr) nm en (-'eziVoorene Gemeentel

(onderzont:~)

Aan Zyn Doorl ngtigfte Hoog- _ H: VAN SY>ËN «<

heid, den Heer WILLEM, Ter fitffffê* W

Prince van Orange en Naf- (ge':")

fauw Ef-f- Stadhouder ErP- Q H: GGvkliNGA, Secret.

Capitain Generaal en Ad* Co//: siccurd:

miraal der zeeven vereenigd ylüum Groningen den 2 jfuny

Provinciën etc, etc. etc. etc. l7sö-

C. H; GQCüUNGa } Secret,