Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En gy bcgrypt dat Hy,

Waardig is bemind te worden ! Maar dat Hy,

Moeilyk tot wederliefde zal te bewegen vallen !

Om dat Hy, Deugdzaam is ? '

Hm'. Hm! Om dat hy een Lieffte heeft!

Jozina fprong achter uit. Bleekheid bedekte haar gelaat, Haar tong weigerde te fpreekcn. Haar ziel joeg haar ten boezem uit. Gezina zag het; verwonderde zig en bleef haar fpraakloos aankyken.

Vader Gerhardus; welk een Alvermoogen bezitten de mooie Meisjes niet! Staatzugt, Kroonen, Troonen, Wysgeerte, Zedigheid, Deugd, Ongevoeligheid! — dit alles zyn maar beuzelingen in haare oogen 1 deeze kunnen zy weglonken en wegkusfchen! Maar ftel haar tegen haar zelve, dat is, neem een Lieffte! en gy word onverwinlyk! — De Vrouwen zyn volmaakte-Tegenftrydigheeden, zy vernietigen elkander. _

Zo onmooglyk echter als het was, dat Jozina altoos in die verbaazende en verilaagen houding kon blyven ftaan, zo onmooglyk kon Gezina haar altoos blyven aankyken. De laatfte opende gevolglyk haare verwonderde lippen, en fprak:

Weet gy dan niet, Jozina! dat Hy Sofia bemint?

ö Neen! . .

En wel zo onuitfpreeklyk bemint, dat geen een Landmeisje, hoe fchoon en bevallig, iets in 'f minst op zyne verliefde ziel

vermag! Gy kunt hem voor een fraai Beeld houden, dat

êveral, waar gy hem beziet of aanraakt, een fleen blyft.

Laat hy beminnen, Gezina! laat 'hy tot raazens toe beminnen: Schiet er niet altoos een plaatsje over, in het

hart van een welgemaakte Jongen, waarin hy, ter Huik, de zugtjes van een kwynend Meisje ontvangt en verbergt? Zou hy Sofia zyn hart niet kunnen wyden, en my,

Zy drukte haare denkbeelden niet uit door woorden, dochhaaie gebaarden joegen my het ziedende minnebloed door de aderen.

Gezina ftak de nagel van haar voorfte vinger in den mond, en haar hoofd meer dan gewoonlyk vooroverbuigende, loerde zy onder uit, even als een Jood van den ouden Dag naar het Heiligdom.

Zou een Vorst, Jozina! zig zo laag vernederen, om een arm Tuinmeisje Gunsten te bewyzen, om welken te genieten, de Godinnen arme Tuinmeisjes zouden worden?

Sluiten